วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 03:31 น.

ภูมิภาค

ในหลวงมอบเงินพระราชทาน ช่วยเหลือสถานศึกษาปรับเป็นโรงพยาบาลสนาม

วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 20.09 น.
วันที่ 20 ต.ค.64 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเงินส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งหลังจากภารกิจเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยแล้วเสร็จ และมีการส่งคืนพื้นที่และอาคารสถานที่ให้แก่สถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาแต่ละแห่งอาจมีภาระต้องชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายซ่อมแชม ปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิม เพื่อจัดการเรียนการสอน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน และแนวทางการ
 
ดำเนินงานในการใช้จ่ายเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดสรรเงินให้กับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 16 โรงเรียน ประกอบด้วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 5 โรงเรียน เป็นเงิน 695,300.- บาท ,สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จำนวน 1 โรงเรียน เป็นเงิน 25,720.- บาท ,สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 5 โรงเรียน เป็นเงิน 183,110.- บาท ,สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 4 โรงเรียน เป็นเงิน 112,050.- บาท และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวน 2 โรงเรียน เป็นเงิน 240,120.- บาท
 
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมในพิธีว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยในความทุกข์ยากลำบากของพสกนิกรของพระองค์ ที่เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้รับความเดือดร้อนกันไปทั่วทุกสาขาอาชีพ จึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมอบเงินส่วนพระองค์เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือที่กักตัว หรือสถานที่พักคอย ซึ่งพระเมตตาของพระองค์ท่านทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี มีคุณภาพได้รับการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างเท่าเทียม ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับเงินพระราชทานฯ ดังกล่าวได้นำไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านและให้ยึดตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โรงเรียน และชุมชนต่อไป