วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 13:17 น.

ภูมิภาค

ผบ.ทร. เปิดอบรมกำลังพล ศรชล. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 16.57 น.
วันที่ 25 พ.ย.64 ที่ห้องประชุมนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฐมนิเทศกำลังพลศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย.64 โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 
การจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องปฏิบัติงานใน ศรชล. ให้กับกำลังพล ศรชล. ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันผ่านถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์จากส่วนอำนวยการและส่วนปฏิบัติการกับการแถลงนโยบาย ศรชล.ประจำปี งบประมาณ อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ของ ศรชล. รองรับแผนปฏิบัติราชการของ ศรชล. ประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อไป
 
สำหรับ ศรชล. จากเดิมมีฐานะเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทั้งนี้ เมื่อพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นมา ส่งผลทำให้ศรชล. จากเดิมเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติฯ ยกระดับขึ้นเป็นศูนย์อำนวยการรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการ ศรชล.
 
สำหรับบทบาทของ ศรชล. ในการทำหน้าที่บูรณาการการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกับหน่วยงานหลัก 6 หน่วยงาน ได้แก่กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหน่วยราชการอื่นๆ ของรัฐ และองค์กรหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทำให้การแก้ปiญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในทะเลมีเอกภาพ และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
 
ทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล การคุ้มครองเรือประมง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนในการประกอบกิจการหรือกิจกรรมในทะเล ตลอดจน การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อทำ ให้การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
 
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ปัจจุบันมีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยการบังคับบัญชาขึ้นตรง ต่อนายกรัฐมนตรีมีกลไกในการดำเนินงานที่สำคัญประกอบด้วย ด้านนโยบาย มีคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) รองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย รัฐมนตรี และปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ ด้านการบริหาร มี คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (คณะกรรมการบริหาร ศรชล.) ประกอบด้วย อธิบดีและหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองผู้อำนวยการ ศรชล. และ เสนาธิการทหารเรือ เป็น เลขาธิการ ศรชล.

หน้าแรก » ภูมิภาค