วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 03:52 น.

ภูมิภาค

ตำรวจสันติบาลลำพูน จัดอบรม "โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์"

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 13.58 น.
หน่วยงานตำรวจสันติบาลจังหวัดลำพูน  ดำเนินการจัดอบรมตาม"โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์" รุ่นที่ 2 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ เลขที่ 197 หมู่ที่ 8 บ้านศรีดอนชัย ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน มีนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 จำนวน 109 คนเข้าร่วมรับการอบรมฯ โดยมี พันตำรวจโท มะนิตย์  ปลัดศรีช่วย อดีตข้าราชการตำรวจเป็นวิทยากร และ นางสาวกรรณิการ์  วิจิตรสกลการ ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวสี่เหล่าทัพ เป็นผู้ดำเนินการอบรมฯ 
 
พันตำรวจโทหญิง  ธนัฎฐา  กะฐิน สารวัตรหัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามที่กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้น ในปีงบประมาณ 2565 โดยมอบหมายให้ หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดลำพูน  ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการดังกล่าว จำนวน 3 รุ่น การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 2 โดยมีนักศึกษา ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 109 คน และมีคณะครูอาจารย์เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
 
การจัดอบรมตามโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้.1. เพื่อรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดี  และค่านิยมที่ถูกต้อง ให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชน  ให้มีความเคารพรักเทิดทูน  และร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  อันเป็นศูนย์รวมและยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติ  นับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน 2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในอันที่จะปกป้องสถาบัน  โดยการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนทุกสาขาอาชีพ  เพื่อต่อต้านภัยคุกคามต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 3. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษา  ดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  อันจะส่งผลดีต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป
 
ในการจัดอบรมโครงการในครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก คณะครูอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เป็นอย่างดี
 
นายคงณัฐ  แย้มชุติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ในฐานประธารเปิดการอบรมฯ กล่าวว่า ผมขอชื่นชมและขอบคุณมายัง หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดลำพูน กองบัญชาการตำรวจสันติบาล  ที่ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมและยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกคน โดยได้จัดการอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับคณะผู้เข้าอบรมในครั้งนี้
 
สถาบันพระมหากษัตริย์  นับได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นหลักชัยอันสำคัญยิ่ง ในการสร้างชาติสร้างแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น เป็นหนึ่งเดียวกัน  นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์  ล้วนทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อ   ชาติไทยและต่อคนไทยเราทุกคน พระเกียรติยศเลื่องลือไปทั่วโลก จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่คนไทยเราทุกคนจะได้ตระหนัก  และระลึกถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน รวมทั้งแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสืบต่อไป

หน้าแรก » ภูมิภาค