วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 17:07 น.

ภูมิภาค

“บิ๊กตู่”เยือนกาญจนบุรีตรงจเยี่ยมโครงการน้ำบาดาลพระราชดำริที่ห้วยกระเจา สักการะสมเด็จพระนเรศวรและชม Skywalk แควใหญ่

วันพฤหัสบดี ที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 12.58 น.

จากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ เวลา 09.30 น. วันที่ 4 ส.ค.65 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อม พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย นายอรรถวิทย์ โพธิพิพิธ สส.กาญจนบุรี เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ ร่วมคณะเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามความเรียบร้อยโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท้องที่บ้านทุ่งคูณ หมู่ 19 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โดยมี ประชาชนชาวห้วยกระเจา กว่า 500 คนร่วมต้องรับ โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปโครงการแก้ปัญหา

 


หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีมอบถังบรรจุน้ำขนาด 20 ลิตรแก่ตัวแทนชาวบ้าน ต่อจากนั้นพลเอกประยุทธได้กล่าวกับผู้มาร่วมตัอนรับว่า วันนี้มาตรวจเยี่ยมโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีคุณประโยชน์ต่อประชาชนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีทุกท่าน ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัด กาญจนบุรีทุกท่าน  ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัด กาญจนบุรีอีกครั้ง และถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ณ โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งคูนในวันนี้  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมรับ โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง 15 โครงการ ครอบคลุม 11 จังหวัด ไว้เป็น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่ราษฎรจากภาวะวิกฤตภัยแล้ง ซึ่งพื้นที่ห้วยกระเจา เป็น 2 ใน 15 โครงการดังกล่าว

 


ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในจังหวัด กาญจนบุรี โดยได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการ ได้แก่


1.การสำรวจพื้นที่ขุดเจาะน้ำบาดาล ซึ่งมีการค้นพบพื้นที่ ที่เหมาะสม จำนวน 3 จุด จากทั้งหมด 15 จุด ทั่วประเทศ ซึ่งปริมาณน้ำใต้ดินมีเพียงพอ เลี้ยงพื้นที่ เขตแห้งแล้งทั้งหมดได้ ถ้ามีการบริหารจัดการระบบน้้าได้เพียงพอ และเหมาะสม

 

2. การสร้างสถานีสูบน้ำโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ที่ตำบลหนองฝ้าย อ้าเภอเลาขวัญ 1 แห่ง และที่ตำบลห้วยกระเจา อำเภอ ห้วยกระเจา 2 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะพัฒนาได้ประมาณ 250 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้้า เพิ่มเติมรายปี 4.68 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี สามารถพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ 1.75 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

 


นอกจากนี้ รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาพรวมทั้งประเทศ โดยมีส่วนหนึ่งที่มอบหมายให้แต่ละจังหวัด พิจารณา โครงการที่เป็นประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าผลผลิตภาคประชาชน ซึ่งทราบว่า จังหวัดกาญจนบุรีจะก่อสร้างระบบกระจายน้ำโดยวางท่อเมนเหล็กเพื่อส่งต่อน้ำบาดาลให้ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ระยะทาง 11.835 กิโลเมตร ซึ่งนับเป็นโครงการที่ดี เป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

 


ท้ายนี้ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนต่อยอดโครงการเพื่อกระจายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อให้สามารถนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในการ อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ตลอดจนการสนับสนับสนุน การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลหรือผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการน้ำ ภายหลังเสร็จสิ้น โครงการเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด และนพไปสู่การกำหนด รูปแบบการบริหารจัดการน้ำบาดาลที่เหมาะสมกับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมร่วมกันต่อไป