วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 04:23 น.

ภูมิภาค

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และ ผ้าไตรถวายแด่พระราชมงคลวชิรเจดีย์

วันศุกร์ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 19.06 น.
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 ส.ค.65 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์  องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และ ผ้าไตร ถวายแด่พระราชมงคลวชิรเจดีย์ ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมีนายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เข้าร่วมในพิธี 
 
พระเนตร ฉายา จิรปุญโญ หรือพระอาจารย์พระเนตร ฉายา จิรปุญโญ  เกิดเมื่อวันที่ 9  มีนาคม พ.ศ.2468 อายุ 96 ปี บิดาชื่อ นายเขื่อน พรหมแก้ว  มารดาชื่อ นางหยิน พรหมแก้ว พระอาจารย์เนตร  ต่อมาได้บรรพชาอุปสมบทเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2495 ณ วัดสันติวราราม ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยมีพระรัตนธัชมุนี (แบน คณฺฐาภรโณ ปธ 4) เป็นพระอุปัชฌาย์ : พระรัตนธัชมุนี (แบน คณฺฐาภรโณ ปธ 4) พระกรรมวาจาจารย์  พระภัทรมุนีอนุสาวาจารย์   พระราชนิโรธรังสีคัมภีร์ปัญญาวิศิษฎ์ (เทสก์ เทสรังสี) วิทยะฐานะ  นักธรรม ชั้นตรี 
 
ในขณะนั้นพระอาจารย์วัน อุตตโม ร่วมจำพรรษาด้วย ซึ่งมี พระราชนิโรธรังสีคัมภีร์ปัญญาวิศิษฎ์ (เทสก์ เทสรังสี) เป็นเจ้าอาวาส พรรษา 4-6 ที่วัดควนกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยมีพระอาจารย์อรุณ  อุตตโม เป็นหัวหน้าหมู่ และพระอาจารย์ประสาน สุมโน จำพรรษาอยู่ด้วยกัน พรรษา ๗-๙ จำพรรษาที่วัดนิโรธรังสี ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ในพรรษานั้นมีพระอาจารย์พูน จิตตธัมโม เป็นหัวหน้าหมู่ พรรษา 10
 
  ปัจจุบัน จำพรรษาที่วัดมหาธาตุแหลมสัก ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  (พร้อมกับพระอาจารย์เอี่ยน มาอยู่ด้วยในพรรษาที่ 10 ปัจจุบันอยู่วัดป่านาเฉนียง จังหวัดสุรินทร์) ตลอดระยะเวลาในเพศบรรพชิต หลวงปู่ท่านยึดธรรมวินัยของพระพุทธองค์เป็นวิหารธรรมอย่างเคร่งครัด อันจะเห็นได้จากข้อวัตรในปัจจุบันของท่าน ซึ่งจะปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระพุทธองค์และปฏิปทาของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนมาอย่างไม่ขาดตกบกพร่องแม้แต่ข้อเดียว อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งหลายที่ได้ท่านเป็น ครูบาอาจารย์ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชคณะชั้นเทพในราชทินนามที่พระราชมงคลวชิรเจดีย์
   
วัดมหาธาตุแหลมสัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก  อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  พ.ศ 2530 เดิมชาวบ้านเรียกว่าที่พักสงฆ์ควรวิเวกการามเริ่มสร้างวัดเมื่อพ.ศ 2495 ย้อนไปเมื่อปีพ.ศ 2492 พระอาจารย์อำพันจิรวุฒิโทคุณศิริโชดมอดีตนายอำเภอเมืองนครราชสีมา ได้จาริกธุดงค์จากภาคอีสานมายังบ้านแหลมศักดิ์และพรรคปักกลดบริเวณที่ตั้งวัดแหลมสักปัจจุบันก่อนจะธุดงค์ไปยังจังหวัดพังงาและภูเก็ตโดยมีพระอาจารย์อาจ พระอาจารย์คำผาย  พระอาจารย์จันทร์แรมพระอาจารย์เนตร และพระอาจารย์สงวน มาอยู่จำพรรษาและดูแลวัดต่อมาเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ 2526 วัดแหลมสักได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยให้ใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัด โดยมีนายประสานแสงอริยนันท์เป็นผู้ขออนุมัติสร้างวัดในปีพ.ศ 2527    ต่อมาในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุแก่วัดแหลมสักจำนวน 12 องค์ คณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดแหลมสักจึงจัดสร้างพระบรมธาตุเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้น ในปี 2553 โดยใช้ศิลปะลังกา มีความกว้าง 45 เมตร ยาว 45 เมตร และสูง 40 เมตร และเปลี่ยนชื่อจากวัดแหลมสักเป็นวัดมหาธาตุแหลมสักนับแต่นั้นมา