วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 05:46 น.

ภูมิภาค

กาฬสินธุ์มอบโล่เชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างที่ดีของสังคม

วันเสาร์ ที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 13.15 น.
ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  พุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงาน “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2565  ซึ่งคณะสงฆ์วัดประชานิยม ร่วมกับ พุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์  จัดขึ้น โดยมีนายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธี  ได้เปิดกรวยดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
 
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่แม่ตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2565   ที่ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในด้านครองตน ครองคน ครองงาน การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และเป็นการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม  จำนวน 10 ราย ได้แก่ นางประคองทรัพย์  วิภาธนกิจ  นางศรีสุภา  ถึงฝั่ง  นางฐิติญา  สินธุศิริ  นางฤชุนี  งามยิ่งไพศาล  นางสิริกร  วุ้นสีแซง  นางวิลาวัณย์  คูนาเอก  นางวิไลรัตน์  เอี่ยมธนะสินชัย  นางณัฐนี  ร่มไทรทอง  และนางอภิวัน  ไทยงามศิลป์
 
นายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลแม่ตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2565 และขอยกย่อง “แม่”ผู้เป็นพระอรหันต์ของลูก แม่เป็นบุคคลผู้ให้ชีวิต ฟูมฟักเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม สนับสนุนให้ลูกได้รับการศึกษา มีหน้าที่การงาน ดังนั้น ลูกทุกคนควรแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่าน ด้วยการเป็นคนดีของครอบครัว และสังคม