วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 07:58 น.

ภูมิภาค

'คณะมนุษย์ฯมข.'ผนึกวัดพุทธาราม ลีดส์ สหราชอาณาจักร ยกระดับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 16.19 น.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสานความร่วมมือ วัดพุทธาราม ลีดส์ สหราชอาณาจักร ด้านการบริการวิชาการร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษา ฝึกงาน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา หรือการทำกิจกรรมทางวิชาการ ช่วยเพิ่มเครือข่ายทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  

 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า จากการที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร แสนมี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ประภาส แก้วเกตุพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย และชุดาภา คลังแสง หัวหน้ากลุ่มการต่างประเทศ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ วัดพุทธาราม ลีดส์ สหราชอาณาจักร โดยมี พระครูสิริธรรมประทีป เจ้าอาวาส ร่วมลงนาม  ณ วัดพุทธาราม ลีดส์ สหราชอาณาจักร ที่ผ่านมา

 

การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สถาบันด้านศาสนาพุทธในต่างประเทศในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น การส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการสอนภาษา ศิลปวัฒนธรรม และ ศิลปะป้องกันตัวของไทย ให้กับคนไทยในเมืองลีดส์ และเมืองอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร รวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตรไทยศึกษาและพุทธศาสนา และการทำวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์