วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 07:50 น.

ภูมิภาค

เมืองพัทยา จับมือ สสปน. จัดงาน PARTNERSHIP PROGRAM PATAYA เปิดเมืองต้อนรับเครือข่ายไมซ์ซิติี้

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567, 19.39 น.

วันที่ 20 มิ.ย.67 ที่ปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานPARTNERSHIP PROGRAM PATAYA โดยมี คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน คุณฐานิต ปิยะศิริศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ พร้อมด้วย นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชุมชนในพื้นที่เครือข่ายไมซ์ และกลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังมองหาสถานที่เพื่อจัดงานไมซ์ เข้าร่วมงาน และร่วมชมสถานที่ 

ด้วยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สถาบันฯ) ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมการ จัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ให้ดำเนินการโครงการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย TMVS ปี 2567 ซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าว ต้องมีการดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายสถานที่จัดงานประเทศไทย (Partnership Program) ในการนี้ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEB จึงร่วมกับเมืองพัทยา จัดงาน PARTNERSHIP PROGRAM PATAYA ขึ้น โดยเชิญหน่วยงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไมซ์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมทั้งผู้ประกอบการการจัดงานของพื้นที่พัทยา (ออแกไนซ์เซอร์) เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและการตลาดให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) 

โดยการมีโอกาสได้พบกับบุคคลจากองค์กรอื่น ๆ ที่อาจจะเป็นพันธมิตรหรือลูกค้าทางธุรกิจในอนาคต ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างองค์กรกับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) โดยการมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน อีกทั้งเพื่อสร้างแพลตฟอร์มในการจัดกิจกรรมการตลาดของผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) เพื่อยกระดับคุณภาพและบริการอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคตะวันออก ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เหมาะสมกับการเป็นสถานที่การจัดประชุมสัมมนาและอีเว้นต์ขนาดใหญ่ในอนาคตต่อไป
 

หน้าแรก » ภูมิภาค