วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 03:56 น.

ประชาสัมพันธ์

ทส. เร่งออก 8 กฎหมายลูก พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 17.20 น.
ทส. เร่งออก 8 กฎหมายลูก พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562   
 
 
 
 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยเฉพาะกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 จำนวน 8 ฉบับ เพื่อทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จะได้นำไปใช้ดำเนินการตามข้อกฎหมายและเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อไป
 
   
โดยการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบกฎหมาย ลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 8 ฉบับ และมอบหมายกรมอุทยานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป ประกอบด้วย
 
1) ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเก็บ ทำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังนก ของ  ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตเก็บรังนกตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. .... (มาตรา 14 วรรคสาม) 
 
2) ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้ง  และการครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม พ ศ. .... (มาตรา19 วรรคสอง) 
 
3) ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุมและคุ้มครองพื้นที่ในพื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. .... (มาตรา 49 วรรคสอง และมาตรา 63)  
 
4) ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. .... (มาตรา 56 วรรคสาม และมาตรา 67 วรรคสาม)  
 
5) ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทำการในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามมาตรา 53 วรรคสาม มาตรา 54 วรรคสอง มาตรา 55 วรรคสาม  มาตรา 67 วรรคสอง  และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... (มาตรา 53 วรรคสาม มาตรา 54 วรรคสอง มาตรา 55 วรรคสาม มาตรา 67 วรรคสอง  และมาตรา 71 วรรคหนึ่ง)  
 
6) ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ.  .... (มาตรา 121 วรรคสี่)  
 
7) ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอยู่อาศัยหรือทำกินตามโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อการดำรงชีพอย่างเป็นปกติธุระ พ.ศ. .... (มาตรา 121 วรรคสี่)  
 
8) ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเรียกเก็บและยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทนและอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. .... (มาตรา 58 วรรคสอง)