วันจันทร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 11:46 น.

การเมือง » คอลัมน์

แยกรัชวิภา

บ้านเมืองออนไลน์ : วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559, 05.47 น.

สุขภาวะโลก

“สุขภาวะโลก”

 

“ISPAH 2016” ปิดฉากลงไปเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะ

 

ปิดฉากลงไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 (The 6th International Congress on Physical Activity and Health 2016 : ISPAH 2016 Congress)

 

การประชุมครั้งนี้ จัดโดย “สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” หรือ “สสส.”

 

และ “สมาพันธ์นานาชาติ” ด้านการส่งเสริม “กิจกรรมทางกาย”

 

โดยมี ก.สาธารณสุข, กทม. เป็นเจ้าภาพร่วม

 

และ “องค์การอนามัยโลก” เป็นผู้สนับสนุนสำคัญ

               

“ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม” ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมฯ บอกว่า จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ในการประชุมตลอด 4 วันที่ผ่านมา

 

ทำให้ทุกประเทศทราบสถานการณ์ปัญหาที่คุกคามสุขภาพของประชากรโลก

 

และรับรู้โดยทั่วกันว่า “โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” กำลังเป็น “ภัยเงียบ” ที่ “ขยายตัวรุนแรง” มากขึ้น

 

โดยหนึ่งใน “ปัจจัยเสี่ยงหลัก” คือ “ภาวะเนือยนิ่ง” ขาด “กิจกรรมทางกาย”

           

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันประกาศ “ปฏิญญากรุงเทพฯ” 6 ข้อ ว่าด้วย “กิจกรรมทางกาย” เพื่อ “สุขภาวะโลก” และ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็น “ปฏิญญาฉบับแรกของโลก”

 

ที่เป็นกรอบแนวทาง “ปฏิบัติการ” เพื่อ “กิจกรรมทางกาย” อย่างแท้จริง

               

1.ยืนหยัดเป้าหมายและเพิ่มการลงทุนการดำเนินการตามนโยบาย ที่นำไปสู่การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น เพื่อลดภาระที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั่วโลก

และเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2573

 

2.สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในระดับชาติ และสร้างเวทีประสานความร่วมมือ

 

3.พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกวิชาชีพ

 

4.สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างประเทศและภูมิภาค โดยพัฒนายุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนความช่วยเหลือในเชิงเทคนิค

 

5.สร้างความเข้มแข็งด้านการติดตามประเมินผลและการเฝ้าระวัง

 

6.ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย และการประเมินผล เพื่อพัฒนางานวิจัยและฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

               

“สุปรีดา อดุลยานนท์” ผู้จัดการกองทุน “สสส.” บอกว่า “สสส.” จะร่วมกับ “ก.สาธารณสุข” ยกร่างยุทธศาสตร์ “กิจกรรมทางกายชาติ” เพื่อเสนอให้ “ครม.” พิจารณาเห็นชอบ

 

ซึ่งจะเป็นแนวทางการทำงานให้แก่กระทรวงต่างๆ ในการส่งเสริมประชาชน

 

ให้มี “กิจกรรมทางกาย” ได้ ตามบริบทการทำงานของแต่ละกระทรวงเจ้าค่ะ

 

และนี่ก็เป็น “ปฏิญญากรุงเทพฯ” ที่ 80 ชาติร่วมกันประกาศ เพื่อสร้าง “สุขภาวะโลก” ให้แข็งแรง

           

จากระดับประเทศ สู่ภูมิภาค และสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืนเจ้าค่ะ!!!

 

 

คุณนายกิมฮวย