วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 20:16 น.

การเมือง » คอลัมน์

แยกรัชวิภา

บ้านเมืองออนไลน์ : วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 19.36 น.

หนึ่งอำเภอ หนึ่งผู้นำหนึ่งใจที่มีคุณธรรม

หนึ่งอำเภอ หนึ่งผู้นำหนึ่งใจที่มีคุณธรรม

 

ศุภภัทรวริศรา เกตุสุนทร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์

“หนึ่งอำเภอ” มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภารกิจหน้าที่หลักในการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาพื้นที่ทั้งในเขตเมืองและนอกเขตเมืองตามการแบ่งเขตการปกครอง 4 ประเภท คือ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม บริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นโดยประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและเสริมสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน มีผู้บริหารสูงสุดที่ได้มาจากการเลือกตั้งดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด (เฉพาะกรุงเทพมหานคร)และนายกเมือง (เฉพาะเมืองพัทยา) เป็นผู้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนบริหารงบประมาณของท้องถิ่นเพื่อพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้มีความเจริญ การบริหารงานท้องถิ่นจึงผูกพันกับปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลต่อประชาชนท้องถิ่นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

“หนึ่งผู้นำ” ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นคนดี ยอมสละตนเองทำงานเพื่อพัฒนาสังคมเพื่อประชาชนมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มกำลัง มีความรู้ ความสามารถในทุกด้าน นำพาให้สังคมมีความสุขสงบ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาวะดี ตามที่อริสโตเติลให้ทัศนะไว้ว่าความดีเกิดจากคุณธรรมและความสุขคำว่า ความสุขอริสโตเติลให้ทัศนะไว้นั้นไม่ได้หมายถึงมีเพียงความดีงามภายในตนเท่านั้นแต่ได้แสดงความดีงามต่อผู้อื่นด้วยโดยคำนึงถึงผู้อื่นก่อนเสมอหรือแม้แต่ ขงจื๊อ ได้แนะ“ผู้นำ”ให้นำด้วยหลัก“คุณธรรม”“นำผู้คนโดยใช้มาตรการของรัฐและปกครองผู้คนด้วยกฎหมายและการลงโทษ ผู้คนจะหลีกเลี่ยงการกระทำผิด แต่จะไร้ซึ่งสำนึกของเกียรติและความละอาย จงนำผู้คนด้วยคุณความดีและปกครองคนด้วยกฎแห่งคุณธรรมผู้คนจึงจะมีสำนึกแห่งความละอาย และจะปรับตนให้ประพฤติถูกต้อง”

หนึ่งใจ(หนึ่งคน) ที่มีคุณธรรม

“คุณธรรม”คือ อุปนิสัยอันดีงามซึ่งสั่งสมอยู่ในดวงจิตจากความพยายามและความประพฤติติดต่อกันมาเป็นเวลานานคุณธรรมสัมพันธ์กับหน้าที่เพราะการทำหน้าที่จนเป็นนิสัย จะกลายเป็นอุปนิสัยอันดีงามที่สั่งสมในดวงจิตเป็นบารมีคุณธรรมคือความล้ำเลิศแห่งอุปนิสัยซึ่งเป็นผลของการการะทำหน้าที่จนกลายเป็นนิสัยหรือผู้มีความประพฤติดีงามอย่างแท้จริงจะต้องเป็นผู้มีความรู้สึกในด้านดีอยู่ตลอดเวลามี “คุณธรรม“อยู่ในจิตใจแสดงออกด้วยพฤติกรรม เช่น การแสดงความกรุณาเอื้อเฟื้อ คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น สามารถเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยการให้เกียรติ ความสมถะถ่อมตน เป็นคุณธรรมภายใน (internal virtue) ที่แสดงออกถึงการกระทำเพื่อผู้อื่นแท้จริง แต่หากคุณธรรมภายในเป็นพฤติกรรมเพียงเสแสร้งว่ามีคุณธรรมถ้าเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับไม่มีคุณธรรม

หนึ่งผู้นำ ..มีคุณธรรม..สำคัญต่อหนึ่งอำเภอเสมอ

“หนึ่งผู้นำ”ต่อหนึ่งอำเภอนับว่ามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพราะเป็นฐานรากที่สำคัญที่มีระบบการจัดการตนเองรองรับในระดับสูง เมื่อท้องถิ่นหลายแห่งเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตนเองได้ดีแล้วก็จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่ “หนึ่งผู้นำ” ที่มีความดีงาม ความสามารถ และสร้างความสุข ได้อย่างสมดุลที่จะทำให้เกิดความสันติสุขที่ยั่งยืนให้ประชาชนในท้องถิ่นมีพฤติกรรมที่สามารถสะท้อนถึงการมีคุณธรรมและอยู่ร่วมกันได้ปกติสุขตามหลักการของอริสโตเติล คือ คุณธรรม ความดี ความสุข ต้องไปด้วยกันเสมอ

หนึ่งผู้นำ…หนึ่งอำเภอในการปฏิบัติภารกิจต้องใช้ดุลยพินิจเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างเป็นธรรมต่อประชาชนการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขการบริหารงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย“หนึ่งผู้นำ”พิจารณาได้จาก”ผู้นำนั้นมีอุปนิสัยและประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายและคุณธรรมเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานต่อสังคมด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความถูกต้องและความชอบธรรมและเป็นที่ยอมรับของประชาชนในสังคมและท้องถิ่น” ดังนั้น “คุณธรรม” จึงเป็นตัวที่ใช้บังคับให้ผู้นำประพฤติแต่สิ่งที่ดีเป็นผู้มีจิตใจสะอาด ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นผู้ประพฤติดีงามในการบริหารกิจการบ้านเมือง“คุณธรรม”ถือเป็นศาสตร์ของการบริหารที่ยั่งยืนดำรงความสันติสุขร่วมกันของมนุษย์กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามกฎของธรรมชาติที่ผู้นำต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับหลักของกฎหมายที่มุ่งเน้นให้รู้เท่าทันความเป็นจริงของโลกและวิถีชีวิตของมวลมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน การตัดสินใจเลือกกระทำหรือไม่กระทำตลอดจนการแก้ปัญหาที่แสดงถึงการมี“คุณธรรม”ของผู้นำเป็นตัวบังคับให้ประพฤติและจิตใจดีจากการประพฤติดีใช้เป็นพลังผลักดันให้ผลงานมีคุณค่า มีประโยชน์ในลักษณะของความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ เป็นคุณงามความดีที่สั่งสมอยู่ในจิตใจเป็นตัวกระตุ้นให้มีการประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบที่ดีงามการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์ให้เกิดความรักสามัคคี ความอบอุ่นมั่นคงในชีวิตการประพฤติปฏิบัติออกมาทางกาย วาจา และจิตใจของแต่ละบุคคล เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นและสังคมคุณธรรมด้วยการรักษาความสัจจะความจริงใจต่อตัวเองประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมการรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีการอดทน อดกลั้น อดออมไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริตไม่ว่าด้วยเหตุประการใดการรู้จักวางความชั่ว ความทุจริตและรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

หนึ่งอำเภอ...หนึ่งผู้นำ…หนึ่งคุณธรรม..มีความสำคัญต่อประเทศชาติบ้านเมืองเสมอ

เมื่อผู้ดำรงตำแหน่ง“ผู้นำ”ปลูกฝังและบำรุงรักษาคุณธรรมให้เจริญงอกงามในจิตใจจะช่วยให้การบริหารงานได้อย่างมีความสุข ความร่มเย็นสู่ประชาชนท้องถิ่นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงและพัฒนาให้ท้องถิ่นและประเทศชาติมีความมั่นคงเพราะนอกจากคุณธรรมที่เป็นเครื่องมือในการบริหารของผู้นำแล้วยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและรักษาคุณงามความดีที่ต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน“ผู้นำ”ถือเป็นกลไกและเป็นกำลังหลักสำคัญในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหากมีหนึ่งอำเภอ..มีหนึ่งผู้นำ.. มีหนึ่งหัวใจที่มีคุณธรรมนอกจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้งย่อมจะประสบกับความสำเร็จในชีวิตการทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบถูกต้องตามทำนองคลองธรรมประเทศชาติพัฒนาไปสู่อีกระดับที่หลุดพ้นจากกับดักการพัฒนาเสมือน