วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 02:11 น.

กิจกรรม

“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น”แจ้งผลดำเนินงานปี ‘61’ ฟันกำไรเหนาะๆ "พันกว่าล้านบาท"

วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 15.03 น.

“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น”แจ้งผลดำเนินงานปี ‘61’
ฟันกำไรเหนาะๆ "พันกว่าล้านบาท"


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ยิ้ม แถลงผลการดำเนินงานปี ‘61’ฟันกำไรสุทธิ 1,013.19 ล้านบาท แม้ธนาคารแหล่งเงินกู้จะขึ้นดอกเบี้ย แต่ผลการดำเนินงานยังมีกำไร สมาชิกยิ้มรับเฉลี่ยผลกำไร ถึงจะลดลงก็ตาม ฟุ้งการปฏิบัติงานเต็มศักยภาพเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเป็นสหกรณ์ชั้นน่ามั่นคง ธำรงหลักธรรมาธิบาล ได้มาตรฐานสากล
     

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า เมื่อเช้าวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา ณ ห้องคอนเวนชั่น 2-3 โรงแรมอวานีขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด โดย ดร.เชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย ประธานกรรมการฯและ ดร.เอกราช  ช่างเหลา ผจก.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยการประชุมเริ่มขึ้นเมื่อผู้แทนสมาชิกมาครบองค์ประชุม
    

ดร.เชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมายให้นางภณิตา  แก้วหาวงศ์ เหรัญญิก ทำหน้าที่แทนเลขานุการ เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และ นางพรทิพย์  เหล่าวีระ รอง ผจก. เป็นผู้ช่วยบันทึกรายงานการประชุมแล้วดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระโดยประธานได้มอบโล่เกียรติยศ เชิดชูคนดีศรีสหกรณ์ ประจำปี 2561 และเงินรางวัลคนละ 5,000 บาท
   

ภายหลังพิธีมอบโล่เกียรติยศและเงินรางวัลเชิดชูคนดีศรีสหกรณ์ ประจำปี 2561 และโล่เกียรติยศและเงินรางวัลให้สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสหกรณ์ครบวงจรดีเด่น ประจำปี 2561 เสร็จสิ้นลงไปแล้ว ได้มีการประชุมตามระบียบวาระ คือ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติงบแสดง แสดงฐานะ งบกระแสเงินสด ประจำปี 2561 และพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 เป็นการเสร็จสิ้นการประชุม
    

ดร.เชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด กล่าวฝากไปถึงผู้แทนสมาชิกสหกรณ์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่า การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน คือ ธ.กรุงไทย ออมสิน และ ธ.กรุงเทพ ที่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ไปกู้มาเพื่อทำธุรกิจปรากฏว่าทุกสถาบันการเงิน ต่างปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ซึ่งทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ได้จัดให้มีการประชุมสร้างความเข้าใจกับสมาชิกฯ ซึ่งสมาชิกฯต่างเข้าใจ โดยให้คงอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ไว้ที่ร้อยละ 7 แม้กำไรลดลงแต่ก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สมาชิก
     

ด้าน ดร.เอกราช  ช่างเหลา ผจก.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด กล่าวว่า เวลานี้จำนวนสมาชิกสหกรณ์ครูขอนแก่น ซึ่งมีทั้งลาออก ให้ออก และ ถึงแก่ ทำให้ยังคงเหลือเมื่อสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 จำนวน 19,484 คน มีทุนเรือนหุ้น เป็นทุนพื้นฐานที่สำคัญแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม การเป็นเจ้าของกิจการสหกรณ์หลักการสหกรณ์ที่สำคัญประการหนึ่ง ทั้งยังเป็นทุนที่แสดงฐานะความมั่นคงของสหกรณ์ต่อ มวลสมาชิกผู้ลงทุน กล่าวคือ ต้นปียกมาเพิ่มระหว่างปี ถอนคืนระหว่างปี ทำให้คงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 จำนวน 11,072,326,740.00 ล้านบาท มีกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการประจำปี 2561 จำนวน 1,013.19 ล้านบาท
     

คณะกรรมการดำเนินการได้นำเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 28 มีการจัดสรร คือ เป็นทุนสำรอง เป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว เป็นเงินเฉลี่ย คืนให้สมาชิกตามส่วนจำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ,เป็นเงินโบนัส กรรมการและเจ้าหน้าที่ ,เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ,เป็นทุนสาธารณประโยชน์ , เป็นกองทุนเร่งรัดหนี้สิน , เป็นกองทุนครูของแผ่นดิน และเป็นทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก
     

โดยวาระการประชุม วาระนี้ประธานเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายซักถาม ซึ่งเมื่อสมาชิกเข้าใจทุกรายแล้วจึงขอมติให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561” ดร.เอกราช กล่าว
     

ดร.เอกราช กล่าวด้วยว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ซึ่งสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมกันเป็นเจ้าของ ดำเนินธุรกิจเข้าสู่ปีที่ 59 เป็น 58 ปี ที่มีความมั่นคง ฝ่ายจัดการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมภิบาลในสหกรณ์เป็นสำคัญ ทั้งหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลัดการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ มุ่งมั่นพัฒนางานเพื่อบริการสมาชิกให้ได้ประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงความมั่นคงของสหกรณ์ควบคู่กันไป
    

ฝ่ายจัดการได้ตระหนักถึงภาพลักษณ์ขององค์กรในการจัดชั้นคุณภาพควบคุมภายในทั้งสภาพแวดล้อมการควบคุมความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุมระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดทั้งระบบติดตามและประเมินผล เพื่อให้สหกรณ์ของพวกเรามีผลการดำเนินงานสอดคล้องกับระดับมาตรฐานสหกรณ์และฝ่ายจัดการได้นำเสนอข้อมูลขององค์กร เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจประกอบด้วย ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยงคุณภาพของสินทรัพย์ ขีดความสามารถในการบริหารการทำกำไร สภาพคล่องและผลกระทบของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อความมั่นคงขององค์กรและเอื้ออาทรต่อสมาชิก
     

การดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ในรอบปี 2561 เป็นปีที่มีความยากลำบากในการดำเนินงาน เนื่องจากดอกเบี้ยเงินกู้ที่สหกรณ์ไปกู้ยืมมาบริการสมาชิกนั้นเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ขาขึ้น ตลอดทั้งปี ส่งผลกระทบกับต้นทุนในการดำเนินงานและกระทบกับกำไรที่จะนำมาใช้ในการปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก เพราะคณะกรรมการดำเนินการใช้นโยบายคงดอกเบี้ยเงินกู้กับสมาชิกแต่ด้วยการบริหารงานที่มองรอบด้าน รอบคอบรัดกุมทำให้สหกรณ์มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าในทุกๆด้าน มีผลกำไรที่นำมาปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ.