วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 05:39 น.

กิจกรรม

นิติฯ มรส.จัดงานวันสถาปนาคณะ ร่วมภาคภูมิใจ 15 ปี ในการผลิตบัณฑิตรับใช้สังคม

วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562, 15.18 น.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ และจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เนื่องในวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์


ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการความรู้และผลิตบัณฑิตรับใช้สังคมและประเทศชาติเป็นมาก บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปได้ประกอบวิชาชีพ และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศให้แก่คณะนิติศาสตร์ เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมตลอดมา

 


 


ด้านผศ.นนทชัย โมรา คณะนิติศาสตร์ กล่าวว่าวัตถุประสงค์การจัดงานวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ว่า เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงของคณะ ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามในการจัดกิจกรรม และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าอีกด้วย