วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 20:27 น.

กทม-สาธารณสุข

สภากทม.-หน่วยงานสาธารณูปโภค ทำความเข้าใจร่วมกัน

วันศุกร์ ที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, 06.39 น.

สภากทม.-หน่วยงานสาธารณูปโภค ทำความเข้าใจร่วมกัน

ในการก่อสร้างลิฟต์เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ก่อนเห็นชอบงบประมาณปี 61

 
นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบงบประมาณโครงการก่อสร้างลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ตามแนวเส้นทางสัมปทาน ก่อนให้ความเห็นชอบ เป็นประธานการประชุมฯครั้งที่ 4/2561 โดยมีคณะกรรมการวิสามัญฯ ผู้แทนสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง หน่วยงานสาธารณูปโภค อาทิ การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 
 
 นายนิรันดร์ กล่าวว่า  คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้เชิญหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานสาธารณูปโภค มาประชุมร่วมกัน  เพื่อรับทราบปัญหาในการก่อสร้างจัดทำลิฟต์และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่สถานีขนส่งทั้ง 16 สถานีตามแนวเส้นทางสัมปทานให้ครบทุกสถานี เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ให้จัดทำลิฟต์พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ซึ่งก่อสร้างได้ช้ากว่าเวลาที่กำหนด ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอโครงการก่อสร้างลิฟต์จากพื้นดินถึงชั้นจำหน่ายตั๋วและจากชั้นจำหน่ายตั๋วถึงชั้นชานชาลา จำนวน 16 สถานี โดยในปีงบประมาณ 2561 ฝ่ายบริหารได้เสนอของบประมาณมา จำนวน 51.25 ล้านบาท และผูกพันงบประมาณต่ออีก 2 ปี เป็นเงิน 256.25 ล้านบาท  ทั้งนี้หน่วยงานสาธารณูปโภคยินดีให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำสั่งของศาลฯ เพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจรไป-มา สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอสที่กรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างไว้แล้วด้วยความสะดวกเมื่อมีใช้ลิฟท์ขึ้นลงได้ด้วยตนเอง ในขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครต้องแก้ไขให้เสร็จสิ้นตามคำสั่งศาลฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
 

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข