วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 16:45 น.

กทม-สาธารณสุข

ก.แรงงานปิดคอร์สเทรน “เด็กช่างยนต์”

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 17.07 น.

ก.แรงงานปิดคอร์สเทรน “เด็กช่างยนต์” คาดช่วยเสริมเขี้ยวเล็บอุตสาหกรรมยานยนต์

 
 
ก.แรงงาน ปิดคอร์ส เสริมทักษะเด็กช่างยนต์  คาดเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย 
เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์  (AHRDA) จ.สมุทรปราการ  นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์   หลักสูตร 150 ชั่วโมง  5 โมดูล ได้แก่ 1. การควบคุมไฟฟ้ารีเลย์ใน อุตสาหกรรม 2. นิสัยอุตสาหกรรม 3. การบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น 4. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต และ 5. การเชื่อมแม็กสำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์   ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐระหว่าง สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์  (AHRDA) ในสังกัด กพร.และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ซึ่งประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับด้านยานยนต์และชิ้นส่วน  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และ ทักษะ สามารถปฏิบัติงานได้จริง ในสถานประกอบการตามนโยบายของกระทรวงฯ และยกระดับทักษะฝีมือให้เป็นแรงงานคุณภาพ (super worker) รองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในพื้นที่ EEC  
 
นายอนุชา เปิดเผยว่า  ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์  เร่งดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เพื่อให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาโดยตลอด เพื่อเป็นการช่วยยกระดับฝีมือแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมนี้ให้สูงขึ้นตามนโยบาย 3 A ของกระทรวงแรงงาน และป้อนสู่ตลาดอุตสาหกรรมนี้ให้เพียงกับความต้องการ และการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับกำลังแรงงาน ที่จะเข้าสู่สถานประกอบกิจการซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ขององค์กร เพื่อเป็นการแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการในภาคธุรกิจยานยนต์ในอนาคต 
 
“หวังว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้ง 107 คน จาก 8 สถาบันการศึกษา จะได้นำความรู้ ทักษะ และแนวคิดใหม่ๆกลับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงสถานประกอบกิจการ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้ เพื่อเป็นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และ ขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมหลักที่เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป”. นายอนุชา กล่าว

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข