วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 16:46 น.

กทม-สาธารณสุข

ให้การต้อนรับ

วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 13.47 น.
ให้การต้อนรับ
 
 นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ศ.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นพ.ธีรภัทร อึ้งตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและการศึกษา คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ต.อ.หญิง พญ.รัชนี ชาญสุไชย โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะ เยี่ยมชมโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข