วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 21:08 น.

กทม-สาธารณสุข

ประกันสังคม ยกระดับช่องทางนายจ้าง

วันอังคาร ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563, 15.31 น.
ประกันสังคม ยกระดับช่องทางนายจ้าง
รายงานค่าจ้างกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
         
จากการที่ หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายของกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ 2563 แก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยให้ความสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องในเรื่อง “ยกระดับการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้หลากหลายช่องทาง”
 
         
 
ด้าน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินงานเพื่อรองรับนโยบายของ หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมีการพัฒนาระบบ IT ที่ทันสมัยที่สามารถเชื่อมโยงภายในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานอื่นๆ นอกกระทรวงแรงงานได้ ทั้งนี้ยังพัฒนาระบบรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานประกันสังคมที่ทันสมัย อย่างไม่หยุดนิ่ง ล่าสุดได้มีการพัฒนาเพิ่มช่องทางการรายงานค่าจ้างกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2562 สำหรับนายจ้าง ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อรายงานค่าจ้างของปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดให้นายจ้างสามารถสมัครขอทำธุรกรรมผ่านระบบ (e-Service) ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และเริ่มเปิดให้รายงานค่าจ้างตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้นายจ้างสามารถชำระเงินสมทบผ่านระบบ e-payment ได้ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้เอง หรือที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด หรือที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยทั้ง 4 แห่ง จะออกใบเสร็จรับเงินให้ทันที
         
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ตนขอเชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการทำธุรกรรมผ่านระบบ (e-Service) และนำส่งข้อมูลสมทบ และเงินสมทบ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) เพื่อความสะดวก ลดขั้นตอน ระยะเวลาค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง อีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)