วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 11:13 น.

กทม-สาธารณสุข

กรมการจัดหางานประชุมระดับวิชาการเมียนมา - ไทย

วันพุธ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563, 16.36 น.
กรมการจัดหางานประชุมระดับวิชาการเมียนมา  - ไทย ณ กรุงเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 
 
เมื่อวันที่ 12 -14 มกราคม 2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย นำคณะผู้แทนไทยประชุมระดับวิชาการเมียนมา-ไทย ร่วมกับ นายอู วิน เชน (U Win Shein) อธิบดีกรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมืองและประชากรสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ กรุงเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 
 
 
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยภายหลังการประชุมระดับวิชาการเมียนมา-ไทย ร่วมกับ นาย วิน เชน ( Win Shein)  อธิบดีกรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมืองและประชากรสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ว่า ที่ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างงาน ( Agreement) ได้แก่ 
(1) การจ้างงานระยะสั้นในภาคเกษตร 
(2) การตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากรรมของแรงงานจากประเทศเมียนมาก่อนเดินทางเข้ามาในไทย
2. ทางการเมียนมาขอขยายระยะเวลาดำเนินการของศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมา ณ จังหวัดสมุทรสาคร และขอจัดตั้งศูนย์ออกเอกสาร CI โดยฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายเมียนมามีหนังสือร้องขอการดำเนินการในทั้งสองกรณีผ่านทางการทูต เพื่อได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
3. เห็นชอบการคุ้มครองแรงงาน ทั้งในส่วนของแรงงานตาม MOU แรงงานในกิจการประมงทะเล และสิทธิสวัสดิการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันดำเนินการ อาทิ การประชาสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้แรงงานที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับสิทธิ สวัสดิการต่างๆ ตามกฎระเบียบของประเทศไทย
 
นอกจากนี้  ยังมีประเด็นอื่นๆ เช่น ขอให้เมียนมาได้จัดการอบรมอย่างเข้มข้นให้แก่แรงงาน เพื่อทราบถึงสาระสำคัญของสัญญาจ้าง สภาพการทำงาน สิทธิประโยชน์ที่จะพึงได้รับ การใช้ชีวิตในไทย เป็นต้น
 
นายสุชาติฯ กล่าวอีกว่า การประชุมหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายหวังว่า จะได้ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศไทยการคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงาน  รวมทั้งการเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยถูกกฎหมายตาม MOU ด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข