วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 15:11 น.

กทม-สาธารณสุข

รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 15.01 น.
รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร
สนับสนุนการศึกษานักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 โดยมี นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางผาณิต พูนศิริวงศ์ ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้บริหารสำนักอนามัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง 
 
ทั้งนี้มูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2504 เพื่อให้เอกชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณกุศล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาตามสมควรแก่อัตภาพของตน โดยเป็นการให้ทุนระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นการปูพื้นฐานด้านการศึกษาและให้ความช่วยเหลือด้านทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ทั้ง 68 แห่ง เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่ความรับผิดชอบ โดยศึกษาข้อเท็จจริงด้วยการสัมภาษณ์ เยี่ยมบ้าน และสรุปประวัติ เสนอคณะกรรมการมูลนิธิฯ พิจารณาช่วยเหลือ ซึ่งภายหลังที่ได้รับเงินสนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาแล้ว นักสังคมสงเคราะห์จะติดตามผลการเรียน ความประพฤติ เสนอมูลนิธิฯ เพื่อขอรับการช่วยเหลือต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป ในวาระครบ 59 ปี ในการดำเนินงานของมูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร และเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักอนามัย ได้พิจารณามอบทุนสนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 330 ทุน เป็นเงิน 330,000 บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) แต่เนื่องจากปีนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คณะกรรมการมูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร จึงทำพิธีมอบทุนการศึกษาผ่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งมอบให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ดำเนินการมอบให้แก่นักเรียนในความรับผิดชอบต่อไป สำหรับการมอบทุนครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบเงินสนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาสำหรับนักเรียน และกรุงเทพมหานครให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และอำนวยความสะดวกในการมอบทุนในครั้งนี้ 
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญแก่เด็กที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ จึงได้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดีและคนเก่ง มีศักยภาพสามารถทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป และในโอกาสนี้ขอขอบคุณมูลนิธิฯ ที่ช่วยสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องทุกปี