วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 04:50 น.

กทม-สาธารณสุข

กรมวิทย์ฯ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567, 14.36 น.

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567   นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เมื่อวันที่ 5-6 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้น่าสนใจ และส่งเสริมให้คนรู้จักผลิตภัณฑ์และเพิ่มยอดจำหน่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งกรมวิทยาศาตร์การแพทย์เอง จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP/SME ด้านอาหารและเครื่องสำอางผสมสมุนไพร ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ยกระดับผลิตภัณฑ์ สู่ Safety Product,  Smart product และ Sustainable Smart product ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าพัฒนาปีละไม่น้อยกว่า 50 ผลิตภัณฑ์

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่อว่า สำหรับเกณฑ์การขอรับตราสัญลักษณ์ Safety Product, Smart Product และ Sustainable smart product มีอะไรบ้าง และผู้ประกอบการชุมชนจะร่วมโครงการนี้หรือขอรับตราสัญลักษณ์นี้ต้องทำอย่างไรนั้น มีดังนี้ 

ตราสัญลักษณ์ Safety Product จะอนุญาตให้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางผสมสมุนไพร ที่ได้รับการพัฒนาและผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เกณฑ์คุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เกณฑ์ มผช. หรืออื่น ๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้หากมีการตรวจผลิตภัณฑ์แล้วไม่ผ่านเกณฑ์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ จนผลการตรวจมีความปลอดภัย และได้มาตรฐาน

ตราสัญลักษณ์ Smart Product  จะอนุญาตให้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางผสมสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาและผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ Safety Product  และยังผ่านเกณฑ์ทดสอบอื่นๆ ที่แสดงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพรผ่านการทดสอบเอกลักษณ์สมุนไพร และด้านประสิทธิภาพการกันเสีย กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจนได้รับฉลากโภชนาการหรือได้รับขึ้นทะเบียนมาตรฐาน อย. หรือ ผ่านการรับรอง มผช. หรือได้สัญลักษณ์ฮาลาล หรือผลิตภัณฑ์ได้รับการคัดเลือกส่งเข้าประกวดรางวัล อย. หรือผลิตภัณฑ์ส่งเข้ารับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดหรืออื่น ๆ 

ตราสัญลักษณ์ Sustainable smart Product จะอนุญาตให้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ Smart Product ซึ่งผู้ประกอบการมีการเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และผลการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ยังคงผ่านเกณฑ์คุณภาพและความปลอดภัย แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP/SME ด้านอาหารและเครื่องสำอางผสมสมุนไพรที่สนใจร่วมโครงการ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 15 แห่งทั่วประเทศ หรือติดต่อสอบถามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดใกล้บ้าน
 

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข