วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 22:10 น.

เศรษฐกิจ

กคช. -กฟผ. MOU โครงการบ้านเบอร์ 5 ระยะที่ 2 ผลักดันโครงการที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานในทุกมิติ

วันพุธ ที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 16.00 น.

กคช. -กฟผ. MOU โครงการบ้านเบอร์ 5 ระยะที่ 2

ผลักดันโครงการที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานในทุกมิติ

 

กคช. -กฟผ. MOU โครงการบ้านเบอร์ 5 ระยะที่ 2 เพื่อผลักดันให้โครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ เป็นต้นแบบของโครงการที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานในทุกมิติ พร้อมทั้งร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานแก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชน

               

 

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย ระยะที่ 2 ในวันนี้ ถือเป็นความร่วมมือกันระหว่าง กคช. และ กฟผ. ที่ดำเนินงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การก่อสร้างที่อยู่อาศัยของ กคช. ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้ไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในครัวเรือน ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งยังก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาการออกแบบที่อยู่อาศัย และเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพที่เกี่ยวข้องในภาคอสังหาริมทรัพย์ในระดับประเทศ นอกจากนี้ กคช. และ กฟผ. ยังมีแผนงานร่วมกันในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานแก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนอีกด้วย

 

สำหรับการดำเนินงานในปี 2561 - 2562 ที่ผ่านมา กคช. ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัย บ้านเบอร์ 5 ที่ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของ กฟผ. จำนวน 14 โครงการ รวม 3,411 หน่วย และในอนาคต กคช. มีแนวทางการดำเนินการและสนับสนุนโครงการบ้านเบอร์ 5 ดังนี้ 1. พัฒนาที่อยู่อาศัยโดยใช้วัสดุการก่อสร้าง ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยในโครงการของ กคช. 3. ก่อสร้างที่อยู่อาศัยตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพพลังงานบ้านเบอร์ 5 อย่างต่อเนื่อง และ 4. ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการ สนับสนุนและผลักดันให้เกิดตลาดการผลิตวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการมอบโล่แก่ผู้แทนโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประสิทธิภาพพลังงานของ กฟผ. จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านเคหะกตัญญู (คลองหลวง 1) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี (อู่ยา 1) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ (บางพลี) ทาวน์โฮม 3 โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดสกลนคร (สว่างแดนดิน) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดนครนายก (พรหมณี) และ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดอุดรธานี (สามพร้าว)