วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 17:58 น.

การศึกษา

สิ้นแล้ว!"ธรรมโฆษ"ศ.เกียรติคุณแสง จันทร์งาม วัย 91 ปี

วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 15.37 น.

สิ้นแล้ว!"ธรรมโฆษ"ศ.เกียรติคุณแสง จันทร์งาม วัย 91 ปี  

 

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 20 ก.ค.2561  ศ.เกียรติคุณแสง จันทร์งาม นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา นักปราชญ์ด้านพระพุทธศาสนามีวรรณกรรมและงานเขียนมากมาย  นามปากกา "ธรรมโฆษ" ได้เสียชีวิตแล้ว ด้วยวัย 91 ปี มีพิธีรดน้ำศพในเวลา 16.00 น. วันนี้ที่วัดเจดีย์หลวง ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จากนั้นจะตั้งบำเพ็ญกุศลไปจนถึงวันที่ 23 กรกฎาคมเป็นคืนสุดท้าย และวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.เคลื่อนศพสู่สุสานสันกู่เหล็ก 

 

 

ทั้งนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณแสง ขณะอายุ  86 ปี ได้ปาฐกถาเป็นภาษาอังกฤษ  เรื่อง “พุทธศาสน์ศึกษา คือชีวิตศึกษา” ในงานประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ ครั้งที่ 3  ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ พฤษภาคม 16  2556   โดยมุ่งเน้นให้ชาวพุทธได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต พัฒนาตัวเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพราะว่าชาวพุทธปัจจุบันนี้ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าใดนัก จึงส่งผลให้สังคมไทยมีความแตกแยกยากที่จะเยียวยารอวันที่จะปะทะกันเท่านั้น

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แสง จันทร์งามเกิดเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2470 พื้นเพเป็นชาวบ้านฮ่องเดื่อ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีเชื้อสายลาว เป็นนักศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยรุ่นแรก และนับเป็นพระนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์รูปแรกที่มีความสามารถระดับบรรยายธรรมเป็นภาษาอังกฤษต่อหน้าชุมนุมชน โดยท่านแสดงปาฐกถาธรรมครั้งแรกตามคำแนะนำของ "พระศรีวิสุทธิญาณ" (อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ) ผู้เป็นอาจารย์ ที่หอประชุมมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร หลังจากสำเร็จการศึกษาจาก มหามกุฏราชวิทยาลัย อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพได้สนับสนุนให้ท่านได้ทุนจาก มูลนิธิบริติช เคาน์ซิล ไปศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษระดับสูง ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน ในประเทศอังกฤษและหลังจากสำเร็จการศึกษา ก็ได้ทุนการศึกษาจากมูลนิธิเอเซียเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ มหาวิทยาลัยมิชิแกนในสหรัฐอเมริกา

 

ศาสตราจารย์ แสง จันทร์งามเป็นศิษย์อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ รุ่นแรกสุด และเป็นรุ่นพี่ของ อาจารย์วศิน อินทสระ, รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม,ท่านเป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงเอกอุจากนวนิยายอิงธรรมะหลายเรื่อง โดยเฉพาะลีลาวดี โดยใช้นามปากกาว่า ธรรมโฆษ เจริญรอยตามท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพซึ่งสร้างชื่อจากการเขียนนวนิยายอิงธรรมะไปทั่วประเทศ ศ.เกียรติคุณแสง จันทร์งามเป็นศิษย์ใกล้ชิดอาจารย์สุชีพท่านหนึ่งในระยะแรกๆ ที่มีการรื้อฟื้นมหาวิทยาลัยสงฆ์ในสมัย อาจารย์ สุชีพ ปุญญานุภาพยังเป็นพระภิกษุ โดยท่านยังเป็นพระนักศึกษา ท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพระหว่างนั้นยังดำรงสมณศักดิ์ที่พระศรีวิสุทธิญาณได้ให้พระมหาแสง โฆสธมฺโม ร่วมเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในที่ต่างๆ เช่น ประเทศศรีลังกา ประเทศอินเดีย ประเทศพม่า และประเทศมาเลเซีย ท่านศ.แสง จันทร์งามจึงซึมซับเอาวิธีคิดและวิธีการทำงานของท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพไว้ไม่ใช่น้อย

 


ความสามารถทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาของท่านอาจารย์แสงทำให้ท่านได้รับการยกย่องไปทั่วในหมู่พระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธว่าเป็น #เพชรน้ำเอกทางพระพุทธศาสนาแห่งเมืองเหนือตามรอยอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ บ้างก็ยกย่องท่านเป็น นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาหมายเลข 1 แห่งล้านนาไทย นับเป็นนักบรรยายธรรมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดท่านหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน

 

• ได้รับพระราชทานเสมาทองคำ พ.ศ. 2529 ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาดีเด่นด้วยการเขียน
• ได้รับรางวัลครูบาศรีวิชัยประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาดีเด่นประจำภาคเหนือ พ.ศ. 2536
• ได้รับวุฒิบัตรเชิดชูเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2548
• ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาสังคม ปี พ.ศ. 2550 จากสำนักนายกรัฐมนตรี
• ได้รับรางวัลศิลปินมรดกอีสาน สาขาวรรณศิลป์ จากเรื่อง ลีลาวดี ปี พ.ศ. 2551 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ได้รับรางวัลนราธิป ของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2551 (เข้ารับรางวัลในวันที่ 31 มกราคม 2552)
• ได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ ชั้นกาญจนเกียรติคุณ ประจำปี 2552 จาก คณะกรรมการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

ประวัติการศึกษา
- ป.ธ. ๖ วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร
- ศน.บ (ศาสนศาสตร์บัณฑิต) รุ่นแรก มหามกุฏราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2495)
- ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษระดับสูง มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ (British Council Scholarship)
- MA in Linguistics (The University of Michigan) สหรัฐอเมริกา (ทุนมูลนิธิเอเซีย)
- ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหามกุฏราชวิทยาลัย

 

ตำแหน่งทางวิชาการ
- อดีตหัวหน้าภาควิชาบูรพคดี (Oriental Studies) 
- คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อดีตรองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

 

หน้าที่การงานในปัจจุบัน
- บรรณาธิการนิตยสารธรรมจักษุ มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
- ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา ประจำมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่
- อาจารย์พิเศษ บรรยายวิชาพระพุทธศาสนา ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่
- รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายพระพุทธศาสนา) สถาบันเพื่อการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
- ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการพูดสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย

 

ผลงานทางวิชาการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณแสง จันทร์งามมีผลงานที่เป็นบทความทางวิชาการเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 100 เรื่องกระจัดกระจายอยู่ตามนิตยสารทางพระพุทธศาสนา, หนังสือพิมพ์รายวันและหนังสือที่พิมพ์ในโอกาสพิเศษต่างๆ มีผลงานตีพิมพ์ด้านพระพุทธศาสนาเป็นรูปเล่มจำนวนมาก อาทิ:-

 

ประเภทตำรา
- ศาสนศาสตร์ (ผลงานที่ทำให้ได้ตำแหน่งศาสตราจารย์) 
- พระไตรปิฎกสำหรับเยาวชน (พระวินัยปิฎก 3 เล่ม ทำร่วมกับ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์)
- พระพุทธศาสนวิทยา
- พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
- ตายแล้วเกิดตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท
- หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ
- วิธีสอนของพระพุทธเจ้า
- Buddhism of Thailand
- พระไตรปิฎกสำหรับพระนวกะและพุทธศาสนิกชนทั่วไป
- คู่มือนักพูดในระบบโทสมาสเตอร์สอินเตอร์เนชั่นแนล (Toastmasters International) ของสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย ฉบับปรับปรุงให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย

 

ประเภทนิยายอิงหลักธรรม
- ลีลาวดี ภาค 1, 2, 3
- ธรรมธารา
- ตะวันออก-ตะวันตก
- พบพระ
- ธรรมลีลา

 

ประเภทนิทาน
- นิทานปรัชญาชีวิต
- นิทานคติธรรม
- เรียนภาษาอังกฤษด้วยนิทานสนุก
- ธรรมหรรษา

 

ประเภทสารคดีธรรมะ
- ปรากฏการณ์ทางจิต
- เกร็ดธรรม
- Buddhism and Thai people
- รังษีธรรม
- ประทีปธรรม
- สร้างอำนาจจิตวิทยา
- ความเชื่อพิสดารของคน
- อริยสัจ 4
- พระพุทธศาสนาในล้านนาไทย
- จิตและการทำงานของจิต

 

ประเภทปริศนาธรรม
- นักโทษประหาร
- โรงพยาบาลใหญ่

 

การสมรส
- สมรสกับคุณสะสม จันทร์งาม มีบุตร-ธิดารวม2ท่าน
- ปัจจุบันอาศัยกับครอบครัวที่ จ.เชียงใหม่

 

หน้าที่การงานในปัจจุบัน
- ถวายความรู้ พระภิกษุที่เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ภาควิชาพุทธศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (ภายในวัดเจดีย์หลวง)
- เป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคภาษาอังกฤษ) แก่ นักศึกษาต่างชาติจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มาศึกษาในประเทศไทยและศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ และ Institute for the study of Religion and Culture จังหวัดเชียงใหม่