วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 05:38 น.

การศึกษา

ราชัฏเชียงใหม่ต้อนรับ ผู้แทนจากหน่วยงานร่วมผลิตรายการวิทยุ

วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562, 17.03 น.

ราชัฏเชียงใหม่ต้อนรับ ผู้แทนจากหน่วยงานร่วมผลิตรายการวิทยุ

 
 
 
รศ.ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายภาคภูมิ  ทะนุดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดีพร้อมคณะ ร่วมต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานร่วมผลิตรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  FM 88.50 MHz. โอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่ ปี 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 7 หน่วยงาน ดังนี้ สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก,  สถานีตำรวจภูธรช้างเผือกโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่สวนสัตว์เชียงใหม่โรงพยาบาลนครพิงค์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ (สคร.1 เชียงใหม่) และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมผลิตรายการร่วมกันพร้อมกันนี้ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อสวัสดีปีใหม่และเทปบันทึกรายการวิทยุที่ออกอากาศในรอบปีที่ผ่านมาแก่ผู้แทนจากทุกหน่วยงาน