วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 09:33 น.

การศึกษา

อาชีวะ เปิดตลาดนัดแรงงาน ชลบุรี

วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 14.01 น.

อาชีวะ เปิดตลาดนัดแรงงาน ชลบุรี

 

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี” ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี และสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี  ตามนโยบายของพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองกับความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรม และสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการอย่างทั่วถึง อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองกับสถานการณ์แรงงานในภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0

 

ดร.สุเทพ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มอบให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ร่วมกับศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาค ดำเนินโครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา ประจำปี 2562โดยความร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับภาค สถานประกอบการ สมาคมองค์กรวิชาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมรับสมัคร และสัมภาษณ์งานการแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ ซึ่งกำหนดจัด “ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา” ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ภาคใต้ชายแดน ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคนิคยะลา และภาคเหนือ ประมาณเดือนมีนาคม 2562 วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก

 

 

สำหรับการจัดงานตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2562  มีสถานประกอบการเข้าร่วมจัดกิจกรรมมากกว่า 70 แห่ง ตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับสมัครทั้งในตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา และในระบบสมัครงานออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์มากกว่า 1,000 อัตรา โดยมีนักเรียน นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่ออาชีวศึกษา และประชาชนผู้สนใจในการสมัครงานเข้าร่วมมากถึง 2,000 คน โดยสามารถเข้าใช้บริการรับสมัครงานออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.go.th ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  พร้อมทั้งการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างแรงบันดาลใจต่อการประกอบอาชีพอิสระ

 

ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ได้นำเทคโนโลยีระบบ Big Data System มาใช้จับคู่ระหว่างผู้ประกอบการที่ขาดแคลนแรงงานกับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาทำให้ทราบข้อมูลได้รวดเร็ว ถูกต้องและจัดหากำลังคนได้ทันท่วงทีซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสทำงานตรงกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง และเป็นการเตรียมความพร้อมของ ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาก่อนเข้าสู่การทำงานจริง

หน้าแรก » การศึกษา