วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 18:33 น.

การศึกษา

"IBSCม.สงฆ์ มจร"มอบทุนวิจัย ร่วมแก้ความคิดติดโควิดแบบมีสติ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563, 13.04 น.

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)   เปิดเผยว่า วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบทุนวิจัยร่วมระหว่างนักสาธารณสุข นักการแพทย์ นักจิตวิทยา และนักวิชาการนักปฏิบัติด้านพระพุทธศาสนา จำนวน 2 ทุน ทุนละ 50,000  บาท ภายใต้ชื่อเรื่อง "การจัดการอารมณ์เพื่อเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์โควิดอย่างมีสติ" และเรื่อง "คุณูปการสวดมนต์ต่อการเสริมสร้างพลังใจในสถานการณ์โรคระบาด"

พระมหาหรรษา กล่าวต่อว่า เมื่อชาวโลกกำลังเผชิญหน้ากับโรคจนความคิดติดโควิด-19 จึงต้องการหาคำตอบจากคำถามวิจัยที่ว่า พระพุทธศาสนาจะร่วมตอบปัญหาอย่างไร? จึงจะทำให้มนุษย์เผชิญหน้ากับโรคร้ายอย่างมีสติ" ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC)กล่าวและว่า

ผู้สนใจสามารถเสนอโครงร่างภายในวันที่  30 เมษายน 2563 ประกาศผู้ได้รับทุน ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 และส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  โดยติดต่อประสานงานที่พระบารมี นนฺทธมฺมิโก 063 269 5899

หน้าแรก » การศึกษา