วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 20:29 น.

การศึกษา

มทร.สุวรรณภูมิ จับมือ วว. ให้ความรู้ด้านเกษตร

วันพุธ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 18.15 น.

มทร.สุวรรณภูมิ จับมือ วว. ให้ความรู้ด้านเกษตร

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดำเนินงานโครงการจ้างเหมาจัดอบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึก เรื่องมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี , เรื่องพืชอาหารและมาตรฐานสินค้าเกษตร ,  เรื่องการผลิต แปรรูป แสดงฉลาก จำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ แก่เกษตรกรผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท และใกล้เคียง  เพื่อร่วมกันพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้เกิดการกระจายรายได้ เสริมสร้างโอกาส และสร้างความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน สังคม ให้เข้มแข็งมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น  อันนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และเพิ่มศักยภาพงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ ชุมชน สังคม อย่างยั่งยืน

รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ  กล่าวว่า จากการดำเนินงานดังกล่าวพบว่าประเด็นปัญหาหลักที่สำคัญของการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP คือ ปัญหาด้านการผลิต ได้แก่ การเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพ ความไม่สม่ำเสมอ การผลิตสินค้าแต่ละครั้งมีคุณภาพ   ไม่เหมือนกัน ไม่สามารถผลิตสินค้าจำนวนมากได้ ขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย รวมทั้งสินค้าไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการ ฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่มีพื้นฐานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งการอบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึกในครั้งนี้  จึงมุ่งพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยอย่างจริงจัง โดยการยกระดับผลผลิตทางการเกษตร ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณเพื่อสร้างมูลค่า และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ          โดยส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชอาหารตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP)

ดร.ณัฏฐ์  สิริวรรธนานนท์  หัวหน้าโครงการ ฯ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากโครงการแผนงานขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก (ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัดยากจนที่สุดในประเทศ) ปีงบประมาณ 2561 เป็นโครงการต่อยอดกิจกรรมพัฒนาเชิงลึกเรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติ  ทางการเกษตรที่ดี เรื่อง พืชอาหาร เป้าหมายในการพัฒนาให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เรื่อง พืชอาหาร (GAP) โดยดำเนินการ 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 เป็นการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรจาก จังหวัดชัยนาทและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 70 แปลง 70 คน ระยะที่ 2 คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อม จำนวน 20 แปลง 20 คน ให้คำปรึกษามาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตเพื่อตรวจวิเคราะห์ ปริมาณสารตกค้างในผลผลิต และธาตุโลหะหนักในดินและน้ำ ตามมาตรฐานที่ วว. กำหนด  ระยะที่ 3 การให้คำปรึกษาเชิงลึกเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจจากหน่วยงานที่กำหนดจาก วว. หรือภาคีเครือข่ายตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เรื่อง พืชอาหาร จากทาง วว. โดยสำนักรับรองระบบคุณภาพ จะเป็นหน่วยงานให้การรับรองผู้ที่ผ่านการตรวจประเมิน โครงการนี้จึงเป็นโครงการ  นำร่องให้เกษตรกรรายอื่นได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาเกษตรกรทั้งในจังหวัดชัยนาทและ จังหวัดใกล้เคียง นำไปสู่การพัฒนาเกษตรกรในจังหวัดอื่นต่อไป

 

Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com

 

หน้าแรก » การศึกษา