วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 00:53 น.

การศึกษา

ประกวดคัดลายมือ

วันพุธ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564, 14.21 น.
ประกวดคัดลายมือ
 
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมประกวดคัดลายมือตามโครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนพัฒนาการอ่านออกอกเขียนได้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือ ตา ให้คล่องแคล้วในการเขียน เพื่อให้นักเรียนเขียนตัวอักษรไทยได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์อย่างประณีต สะอาด เป็นระเบียบ ชัดเจน รวดเร็วและอ่านเข้าใจง่าย เกิดความชำนาญจากการคัดไปสู่การเขียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เกิดสมาธิในการทำงาน มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com