วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 19:35 น.

การศึกษา

วว. โชว์กิจกรรม นวัตกรรมอาหารเพื่ออนาคต 

วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566, 10.50 น.

วว. โชว์กิจกรรม นวัตกรรมอาหารเพื่ออนาคต 

 

 

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี  2566  ขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 20 สิงหาคม  2566  เวลา  09.00-19.00 น.  ณ  อาคาร  9 - 10  อิมแพค  เมืองทองธานี  ภายใต้ Theme For Bright  and  Creative  Generations ส่งเสริมการเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   ผสานกับศิลปะในมุมของการขับเคลื่อน พัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวทางพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ BCG  Model 

 

 

ทั้งนี้  วว.  ได้นำผลงาน/กิจกรรมเข้าร่วมงานดังกล่าว  โดยนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจ BCG  ที่สำเร็จเป็นรูปธรรมและนำไปใช้จริงทั้งในบริบทเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคม  ภายใต้ Theme  นวัตกรรมอาหารเพื่ออนาคต   ( BCG  :  Food  for  the  future )  ประกอบด้วย  4  โซนหลัก  ณ  อาคาร  9   ได้แก่  1)  นวัตกรรมอาหารเพื่ออนาคต   2) นวัตกรรมเครื่องจักรผลิตอาหาร  3)  การวิเคราะห์ทดสอบด้านอาหาร  และ 4)  โครงสร้างพื้นฐานด้านอาหาร  เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลงาน องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ วว. ที่เข้าไปส่งเสริมสนับสนุน เกษตรกร ผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  เพื่อสร้างความตระหนัก     และความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเป้าหมาย    เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อมูลค่าผลผลิตและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

 

 

ส่งข่าวได้ที่  email : saowaporn12345@gmail.com   ,  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

 

หน้าแรก » การศึกษา