วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 07:02 น.

การศึกษา

มก.เปิดตัว เป็นศูนย์กลางการจัดการ AI ด้านการเกษตร

วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567, 15.58 น.

มก.เปิดตัว เป็นศูนย์กลางการจัดการ AI ด้านการเกษตร

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน KU Digital and AI Platform for Agriculture, Food, Biodiversity and Natural Resources โครงการยกระดับขีดความสามารถระบบแพลตฟอร์มดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านการเกษตร อาหาร และความหลากหลายชีวภาพสำหรับการบูรณาการภายใต้พลวัตรของเศรษฐกิจบีซีจีในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ 4 nontriai.ku.ac.th/  ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน KU Digital and AI Platform for Agriculture, Food, Biodiversity and Natural Resources โครงการยกระดับขีดความสามารถระบบแพลตฟอร์มดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านการเกษตร อาหาร และความหลากหลายชีวภาพสำหรับการบูรณาการ ภายใต้พลวัตรของเศรษฐกิจบีซีจีในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ 4 โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ กล่าวรายงาน

 

โครงการยกระดับระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านการเกษตร ฯ เป็นโครงสร้างพื้นฐาน National Al for Agriculture Food & Biodiversity (AI Agri-Food-(Biodiverse) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับการเกษตร อาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ และทำนายผลที่อาจเกิดขึ้น เพื่อต่อยอดสู่ภาคการผลิตหรืออุตสาหกรรมชั้นสูงอย่างเต็มรูปแบบ ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยให้คุ้มค่า อีกทั้งเครือข่ายกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินงานวิจัยแบบสหสาขาวิชา (multidisciplinary)

 

โครงการนี้ได้รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) มาตั้งแต่ปี 2564  โดยได้เงินทุนสนับสนุนโครงการ  62 ล้านบาท  มุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นศูนย์กลางการจัดการ AI ด้านการเกษตร มีงานวิจัยที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อผลักดันสร้างอัลกอริทึม (Algorithm) สร้างกระบวนการและประยุกต์ใช้งานเพื่อตอบโจทย์งานวิจัย ต่อยอดอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์และวางรากฐานพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว BCG Economy มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ BCG (เกษตรและอาหาร การแพทย์สุขภาพ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พลังงานและวัสดุ ชีวภาพ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เกิดการพัฒนานวัตกรรมข้อมูลและระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับบีซีจีด้านเทคโนโลยีสุขภาพแพทย์และเกษตรอาหาร

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า จากวิกฤติภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างฉับพลัน ทำให้ผลผลิตของพืช สัตว์ และจุลชีพทางการเกษตรมีผลผลิตตกต่ำและขาดความต้านทานต่อโรค การใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ การวิจัย การเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ ผลักดันขับเคลื่อนจะช่วยยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตรให้สูงขึ้น

 

ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของ บพข. ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ ประกอบกับจุดเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ดำเนินงานวิจัยแบบสหสาชาวิชาโดยนักวิจัยที่เชี่ยวชาญ มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยมีความภูมิใจและยินดีร่วมผลักดันโครงการฯ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นศูนย์กลางด้านการจัดการ AI ทางด้านการเกษตร อาหาร และความหลากหลายชีวภาพสำหรับการบูรณาการของประเทศต่อไป

 

รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสนับสนุนในส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที การบริหารจัดการ หรือ Operation Cost การจัดการด้านทุนวิจัย เพื่อผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้งานเพื่อตอบโจทย์งานวิจัย โดยมีเป้าหมายเกิดการใช้งานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และต้องการความร่วมมือจากนักวิจัยเพื่อผลักดันโครงการอีกเป็นจำนวนมาก

 

ด้านนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุด0มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เห็นความสำคัญของเทคโนโลยี AI (ปัญญาประดิษฐ์) ซึ่งไม่เพียงวิเคราะห์ข้อมูล แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการคาดการณ์และวางแผน การใช้ AI ในการพยากรณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอุปสรรคทางเกษตร เช่น การคาดการณ์สภาพอากาศ การเรียนรู้จากข้อมูลประวัติศาสตร์ของผลผลิตและการเจริญเติบโตของพืช เพื่อช่วยตัดสินใจการจัดการแปลงนาและการเพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ ด้วยการสนับสนุนโครงการจากหลายภาคส่วน เพื่อผลักดันงานด้านการเกษตร และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเสริมสร้างการเกษตรที่ยั่งยืนและสร้างประสิทธิภาพ เพื่อเอาชนะความท้าทายที่เราเผชิญในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

 

ส่งข่าวได้ที่  email : saowaporn12345@gmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา