วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 04:24 น.

การศึกษา

ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดป.โท - เอก สาขาวิชาศาสตร์พระราชา

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 15.13 น.

ราชภัฏเชียงใหม่  เปิดป.โท - เอก สาขาวิชาศาสตร์พระราชา

 
 
ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ศาสตร์พระราชา โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร กรรมการร่างหลักสูตรฯร่วมรับฟังการวิพากษ์  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
           
 
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาการราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้พัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก และปริญญาโทสาขาวิชาศาสตร์พระราชาตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เห็นชอบในหลักการให้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก และปริญญาโท สาขาวิชาศาสตร์พระราชา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ และมอบหมายให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส  สุวรรณ เป็นประธานในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว หลักสูตรปริญญาเอก คือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา และหลักสูตรปริญญาโท คือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา ได้รับความกรุณาจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้โอกาสเข้าพบเพื่อรับฟังข้อคิด และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน  ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิประจำมหาวิทยาลัยของรัฐ ,ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พลเอกวินัย ทันศรี ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์พระราชาวุฒิอาสาธนาคารสมอง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และดร.พงษ์พันธ์ นันทขว้าง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมวิพากษ์หลักสูตรเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งทั้งสองหลักสูตร ตั้งเป้าหมายว่าจะเปิดรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนบนความพอเพียง