วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 02:05 น.

ประกัน

SCBLIFE ออกมาตรการผ่อนผันกรมธรรม์ ช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยพายุปาบึก

วันอังคาร ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562, 14.48 น.

SCBLIFE ออกมาตรการผ่อนผันกรมธรรม์

ช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยพายุปาบึก

 

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ออกมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทที่ได้รับความเดือดร้อน และผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปาบึก หวังช่วยเยียวยาและบรรเทาสถานการณ์ให้สามารถฟื้นตัวกลับ คืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ภายใต้นโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  

              

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE ขอร่วมส่งกำลังใจให้แก่พี่น้องชาวไทยในพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคใต้ที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก โดยได้รุดออกมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อช่วยเหลือผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทที่มีภูมิลำเนา สถานที่ทำงาน หรือสถานประกอบการอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปาบึกตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และพื้นที่การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) ใน 6 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา ประจวบคีรีขันธ์ และ พื้นที่ ภาค 9 (สงขลา) ใน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสตูล  ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษและความช่วยเหลือด้านกรมธรรม์จากบริษัท สำหรับกรมธรรม์ที่ถึงกำหนดครบชำระเบี้ยประกันภัย ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 ดังนี้  คือขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย จากเดิม 31 วัน เป็น 91 วัน โดยกรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับสมบูรณ์ และไม่ต้องชำระดอกเบี้ย เนื่องจากการชำระเบี้ยประกันภัยล่าช้า

 

หากกรมธรรม์ไม่มีการชำระเบี้ยประกันภัยหลังครบ 91 วัน และกรมธรรม์จะเป็นขาดผลบังคับ หรือเปลี่ยนสถานะไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยสามารถยื่นเรื่องขอต่ออายุได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันครบกำหนดที่ขาดชำระดังกล่าวโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องชำระดอกเบี้ยต่ออายุกรมธรรม์

 

ในกรณีที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ (Automatic Premium Loan-APL) จะได้รับสิทธิยกเว้นการชำระดอกเบี้ยกรณีชำระล่าช้าภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ครบกำหนดชำระ ถึงวันที่ชำระเงิน และอนุโลมไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมออกกรมธรรม์ใหม่กรณีสูญหายหรือชำรุด

 

ทั้งนี้ ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ของ SCBLIFE ที่ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าว  สามารถติดต่อขอรับสิทธิจากบริษัท หรือหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อโดยตรงได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 1315 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา8.00-19.00 น.    และ วันเสาร์ เวลา 9.00-17.00 น.)