วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 16:59 น.

ประกัน

BKI ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27

วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 16.15 น.

BKI ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI นำโดยนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ  นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร และนางศรีจิตรา ประโมจนีย์ เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 โดยที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเห็นชอบทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563