วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 18:03 น.

ต่างประเทศ

จีน-ไทยเซ็น MOU กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขงร่วมมือการเกษตร

วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 21.20 น.

จีน-ไทยลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านเกษตรในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขง ประจำปี 2020

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.63 นายหยาง ซิน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานทูตจีนประจำ ประเทศไทย และดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านเกษตรในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขงประจำ ปี 2020 ตามบันทึกฉบับนี้ ฝ่ายจีนจะสนับสนุนฝ่ายไทยใน 4 โครงการ ซึ่งได้แก่โครงการความปลอดภัยอาหาร การป้องกันกำ จัดแมลง การบริหารที่ดิน และการพัฒนาระบบเกษตรแบบยั่งยืน

ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือรูปแบบใหม่ในระดับอนุภูมิภาคที่ริเริ่มและสร้างขึ้นร่วมกันโดยจีน กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทยและเวียดนามทั้งหมด 6 ประเทศ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 เกษตรกรรมเป็นหนึ่งในปริมณฑลที่ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงให้ความสำ คัญ ฝ่ายจีนเริ่มสนับสนุนโครงการความร่วมมือขนาดกลางและขนาดย่อยภายใต้กองทุนความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 ในสองปีที่ผ่านมา จีนได้สนับสนุนโครงการความร่วมมือเกษตรของไทยทั้งหมด 9 โครงการ โดยมูลค่ารวม 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 68ล้านบาท) โครงการทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ให้เกตษรกรที่อยู่ในชนบท และมีส่วนช่วยเหลือประเทศไทยเผยแพร่ประสบการณ์ทันสมัยทางด้านเกษตรกรรมให้กับประเทศรอบข้าง ลดข้อเสียเปรียบทางด้านเกษตรของประเทศลุ่มน้ำ ล้านช้าง-แม่โขง รวมทั้งประเทศไทย เพิ่มความสามารถในการปรับตัวของประชาชนต่อการเปลี่ยนแปรงสภาพภูมิอากาศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิตทางด้านเกษตรของอนุภูมิภาคล้านช้าง-แม่โขงในระดับโลก

CR : http://www.chinaembassy.or.th/th/sgxw/t1832972.htm