วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 18:32 น.

ต่างประเทศ

“ปธน.สี จิ้นผิง” ชูโลกเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันที่แบ่งแยกไม่ได้

วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 22.59 น.

“ปธน.สี จิ้นผิง” กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม APEC CEO Dialogues ชูโลกเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันที่แบ่งแยกไม่ได้

วันที่ 19 พฤศจิกายน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เข้าร่วมการประชุม APEC CEO Dialogues ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลจากกรุงปักกิ่ง พร้อมกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “สร้างรูปแบบใหม่แห่งการพัฒนา บรรลุการพัฒนาที่อำนวยประโยชน์แก่กัน” โดยเขากล่าวเน้นว่า โลกเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันที่แบ่งแยกไม่ได้ ต้องลงลึกความร่วมมือระหว่างประเทศในการต้านการระบาดของโควิด-19 อย่างรอบด้านและผลักดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก จีนกำลังพยายามสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่โดยยืนหยัดการเปิดสู่ภายนอกและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อบรรลุการพัฒนาที่อำนวยประโยชน์แก่กันพร้อมทั้งสร้างอนาคตที่ดีงามยิ่งขึ้นร่วมกันในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกตลอดจนทั่วโลก

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวชี้ว่า การระบาดของโควิด-19 แสดงให้เห็นอีกครั้งถึงประชาคมมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกัน ประโยชน์ของประเทศต่างๆ มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด โลกเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันที่แบ่งแยกไม่ได้ ทุกประเทศต้องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน เชิดชูส่งเสริมเจตนารมณ์แห่งความเป็นหุ้นส่วน กระชับการแลกเปลี่ยนและประสานนโยบาย ลงลึกความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการต้านโควิด-19 ยืนหยัดการสร้างเศรษฐกิจโลกแบบเปิดกว้าง พยายามเอาชนะการระบาดของโควิด-19 โดยเร็ว ตลอดจนพยายามบรรลุเป้าหมายให้เศรษฐกิจโลกเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ยั่งยืน สมดุล และเป็นเอกภาพ 

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวเน้นว่า พื้นฐานที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจจีนพัฒนาอย่างมั่นคงและมีแนวโน้มที่ดีในระยะยาวนั้นไม่เปลี่ยนแปลง เราจะศึกษาการพัฒนาต่อไปข้างหน้าตามหลักวิทยาศาสตร์ ยืนหยัดปฏิบัติตามแนวความคิดการพัฒนาใหม่ ทั้งยังพยายามสร้างรูปแบบใหม่แห่งการพัฒนา

ประการแรก เราจะขยายความต้องการภายในประเทศซึ่งมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และให้การหมุนเวียนของเศรษฐกิจประชาชาติมีความคล่องตัว ลงลึกปฏิรูปโครงสร้างอุปทานต่อไปเพื่อนำมาซึ่งความสมดุลที่มีการแลกเปลี่ยนกันด้วยดีในระดับสูง กล่าวคือ ให้ความต้องการขับเคลื่อนอุปทานและในทางกลับกันจะให้อุปทานสร้างความต้องการ

ประการที่สอง เราจะทุ่มเทกำลังขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจ ผลักดันยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งยกระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

ประการที่สาม เราจะลงลึกการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องและกระตุ้นให้ตลาดมีชีวิตชีวา เราจะมีความกล้าและใช้มาตรการมากขึ้นในการขจัดอุปสรรคทั้งด้านกลไกเชิงลึก สนับสนุนให้ระบบการบริหารและทักษะการบริหารประเทศมีความทันสมัยมากขึ้น

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวเน้นว่า จีนรวมเข้ากับเศรษฐกิจโลก และระบบสากลอย่างลึกซึ้งมานานแล้ว การที่เราจะสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่นั้นไม่ได้หมายความว่าจีนจะทำการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจแบบปิดภายในประเทศอย่างเด็ดขาด แต่หมายความว่าจีนจะทำให้เกิดการหมุนเวียนแบบเปิดทั้งภายในและระหว่างประเทศ ตลอดจนให้การหมุนเวียนคู่สนับสนุนซึ่งกันและกัน

ภายใต้รูปแบบการพัฒนาใหม่นี้ จีนจะสามารถปล่อยศักยภาพของตลาดออกมาได้อย่างเต็มที่และจะสร้างความต้องการมากขึ้นแก่ประเทศต่างๆทั่วโลก เราจะลดภาษีศุลกากรและต้นทุนธุรกรรมด้านต่างๆ เปิดเขตนำร่องที่ส่งเสริมและมีการสร้างนวัตกรรมการค้านำเข้าจำนวนหนึ่ง เพื่อเพิ่มการนำเข้าสินค้าและบริการที่มีคุณภาพระดับสูงจากประเทศต่างๆทั่วโลก

ภายใต้รูปแบบใหม่แห่งการพัฒนา จีนจะเปิดประตูกว้างขึ้นเพื่อร่วมแบ่งปันโอกาสการพัฒนากับประเทศต่างๆทั่วโลก จีนจะผลักดันเสรีภาพทางการค้าและการลงทุนต่อไป ปรับปรุงระบบการปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติก่อนการลงทุน (pre-establishment national treatment ) ระบบรายการข้อจำกัด และข้อห้ามสำหรับการลงทุนจากต่างชาติในจีน (negative list) ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งคุ้มครองสิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัททุนต่างชาติ ขยายการเปิดสู่ภายนอกของภาคบริการอย่างเป็นขั้นตอน พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เน้นระบบตลาด ให้เป็นไปตามกฎหมาย และเป็นแบบสากลต่อไป อีกทั้งจะมอบหมายให้เขตการค้าเสรีนำร่องมีสิทธิและอำนาจในการปฏิรูปมากขึ้น ตลอดจนยืนหยัดสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีและจะพยายามมีส่วนร่วมในการปฏิรูประบบบริหารเศรษฐกิจโลกมากขึ้น

ภายใต้รูปแบบใหม่แห่งการพัฒนา จีนจะลงลึกความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและจะร่วมมือกับทั่วโลกเพื่อบรรลุการพัฒนาที่อำนวยประโยชน์แก่กัน เราจะพยายามเข้าร่วมการแบ่งงานกันทำระหว่างประเทศ การรวมตัวของห่วงโซ่อุตสาหกรรม ห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่าโลกอย่างมีประสิทธิภาพ จีนยินดีที่จะร่วมมือกับภูมิภาค ประเทศ และบริษัทที่ต้องการร่วมมือกับจีน เราจะยึดหลักความเป็นพหุภาคี ร่วมปรึกษาหารือ และร่วมแบ่งปันกัน ขับเคลื่อนการสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ที่มีคุณภาพในระดับสูงและเสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวว่า เอเชีย-แปซิฟิกเป็นบ้านร่วมกันของเรา เมื่อปีที่แล้ว ข้าพเจ้าเสนอให้สร้างประชาคมเอเชีย-แปซิฟิกที่มีอนาคตร่วมกันซึ่งมีลักษณะเปิดกว้าง รวมตัวกัน พัฒนาด้วยพลังขับเคลื่อนจากนวัตกรรม เชื่อมต่อกัน และมีความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์แก่กัน เราต้องตระหนักอย่างลึกซึ้งว่า เราเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน ต้องผลักดันความเป็นหนึ่งเดียวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความหวังของเราค่อย ๆ ปรากฏเป็นจริงขึ้นและนำความผาสุกมาสู่ประชาชนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวทิ้งท้ายว่า เราจะชนะการระบาดของโควิด-19 อย่างแน่นอน ขอให้เราร่วมมือกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุข ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยืนหยัดการเปิดสู่ภายนอกและความร่วมมือ รวมทั้งให้การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจทั้งภายในและระหว่างประเทศมีความคล่องตัว เพื่อร่วมสร้างและร่วมแบ่งปันอนาคตที่ดีงามยิ่งขึ้นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกตลอดจนทั่วโลก9

 

http://app.cctv.com/special/cportal/detail/arti/index.html?id=ArtiCx1uGYODT5i5dLoTkN1T201119&fromapp=cctvnews&version=808&allow_comment=1

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3175910999302226&id=1523501084543234