วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 18:08 น.

การเมือง

ไฟเขียวอีก4พรรคมี"ประชาภิวัฒน์"ของ"พล.ต.ไชยนาจ"ด้วย

วันศุกร์ ที่ 06 เมษายน พ.ศ. 2561, 12.05 น.

ไฟเขียวอีก4พรรคมี"ประชาภิวัฒน์"ของ"พล.ต.ไชยนาจ"ด้วย

 


เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รักษาการนายทะเบียนพรรคการเมือง  กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณารับรองคำขอจดจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ของกลุ่มการเมืองต่างๆ ที่ได้เริ่มยื่นขอจดจัดตั้ง ซึ่งมีกลุ่มการเมืองมายื่นขอจดจัดตั้งแล้ว 98 พรรคการเมือง ว่า ทางสำนักงานฯได้มีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน คุณสมบัติของผู้ยื่นขอจดจัดตั้ง   โดยเมื่อวันที่ 5 เมษายน นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ออกหนังสือรับแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง  เพิ่มอีก 4 พรรคการเมือง คือ พรรคสังคมประชาธิปไตยประชาชน ที่นายเยี่ยมยอด ศรีมันตะ เป็นผู้ยื่นคำขอ   พรรคประชาชาติ ที่นายสุรพล นาควานิช ยื่นขอจัดตั้ง  พรรคพลังพลเมืองไทย ที่นายสัมพันธ์  เลิศนุวัฒน์ ยื่นขอจัดตั้ง   และพรรคประชาภิวัฒน์ ที่ยื่นขอจัดตั้งโดย พล.ต.ไชยนาจ  ญาติฉิมพลี
 
 
 
สำหรับพล.ต.ดร.ไชยนาจ ญาติฉิมพลี นั้นผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านส่งเสริมจริยาธรรมด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ปัจจุบันอายุ 61 ปี เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2495 ที่บ้านมะขามเฒ่า ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นบุตรนายทิม นางทวาย ญาติฉิมพลี

          การศึกษา

          - สำเร็จการศึกษาระดับประถม จาก โรงเรียนวัดมะขามเฒ่า

          - บรรพชาเป็นสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกเปรียญธรรม 5 ประโยค

อุปสมบทเป็นพระภิกษุสำเร็จการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

          - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท MACPUBLIC ADMINISTATION มหาวิทยาลัย MYSORE

ประเทศอินเดีย

          - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

          - สำเร็จการศึกษาหลักสูตร นายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นต้น

          - สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ชั้นนายพันเหล่าทหารสารบรรณและสัสดี

          - สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ฝ่ายอำนวยการตำรวจ จากสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ

          - สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยการทัพบก

          - สำเร็จการศึกษาหลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 18 โรงเรียนกิจการพลเรือนทหารบก

          - สำเร็จการศึกษาหลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นยส.) รุ่นที่ 57 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

          รับราชการ

          23 ธันวาคม พ.ศ.2523 รับราชการเป็นอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก อัตรา ร้อยเอก ผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กรมเสมียนตรา พันเอกพิเศษ และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อัตรา พลตรี และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอนุศาสนาจารย์ กรมเสมียนตรา

          เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน พ.ศ.2555 โดยได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษ ประจำกรมนักเรียนนายร้อยฯ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

          ในระหว่างรับราชการ พลตรี ดร.ไชยนาจ  ญาติฉิมพลี ได้ปฏิบัติงานร่วมในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษาดังนี้

          - เป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

          - เป็นอาจารย์พิเศษ กองกฎหมายและสังคมศาสตร์ สอนวิชาหลักรัฐศาสตร์ นักเรียนนายร้อย 
ชั้นปีที่ 5 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก

          - ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นตุลาการศาลทหารกรุงเทพ ตุลาการศาลทหารกลาง

          - เป็นนักวิชาการ ประจำคณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม วุฒิสภา

          - เป็นอาจารย์พิเศษ ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

          - เป็นเลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการการทหารวุฒิสภา

          - เป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ การศาสนาและศิลปวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร

          - เป็นอนุกรรมการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี

          - เป็นประธานคณะทำงานคัดเลือกเยาวชนดีเด่น หน่วยงานและบุคคล ด้านศาสนา และจริยธรรม คณะอนุกรรมการส่งเสริมการศาสนา และจริยธรรม คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

          - เป็นนายกกเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

          เกียรติคุณที่ได้รับ

          - เป็น “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” จากสภาสังคมสงเคราะห์  แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ผลงานสนับสนุน ผู้บังคับบัญชา ในการพัฒนาหน่วยทหาร ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

          - เป็นศิษย์เก่าดีเด่นจาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

          - ได้รับเครื่องหมายทหารเสือราชินี กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์

          - ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          พลตรี ดร.ไชยนาจ  ญาติฉิมพลี เป็นผู้ที่ได้รับราชการและสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ชั้นนักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม 5 ประโยค และระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ทางพุทธศาสตร์และรัฐศาสตร์ จึงเป็นบุคคลที่มีความสามารถ นำหลักวิชาการทางพระพุทธศาสนา บูรณาการเข้ากับหลักวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ทั้งรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

          เป็นอาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ ที่นำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ จนนำไปสู่การแต่งตำราและเอกสารประกอบการสอนเชิงบูรณาการ จนเป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบัน

          เป็นวิทยากรอบรมข้าราชการ บุคลากร ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นระยะเวลาหลายสิบปี ก็ล้วนแต่แนวทางพุทธธรรม พุทธวิธี ดำเนินงานและวิถีชีวิตตามแนวทางวิถีแห่งพุทธ

 

 

หน้าแรก » การเมือง