วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 09:57 น.

การเมือง

สถ.นำร่อง 12 จังหวัด ต้นแบบ 12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 16.33 น.

สถ.นำร่อง 12 จังหวัด ต้นแบบ 12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต

 

สถ.จับมือยูนิเซฟฯ ยกระดับศูนย์เด็กเล็ก อปท.ให้ได้รับการศึกษามีประสิทธิภาพ นำร่อง 12 จังหวัดๆละ 1 ศูนย์จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต พร้อมดึงผู้ปกครองมีส่วนร่วมให้ตระหนักความสำคัญการพัฒนาเด็ก มั่นใจช่วยสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน

 

 

วันที่ 30 ส.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดการสัมมนา “การพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยและการเพิ่มการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตามโปรแกรมการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง (Parenting.programme) ในประเทศไทย สำหรับผู้วางนโยบาย และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

 

 

โดยมีนายฮวน แซนแทนเดอร์ รองผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทย นางสาวธนภร พีระเพทย์ เจ้าหน้าที่พัฒนาเด็กปฐมวัย องค์การยูนิเซฟประเทศไทย ดร.วรนาท รักสกุลไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย และมูลนิธิรักษ์ไทย เป็นผู้ร่วมให้ความรู้ในการสัมมนา นอกจากนี้มีคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานด้านเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 24 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดพะเยา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดนครนายก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดระยอง จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดยะลา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดชลบุรี กว่า 70 คน เข้าสัมมนา

 

 

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย ได้ลงนามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต ปี 2560 – 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษา ให้แก่เด็กในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการจัดประสบการณ์และกิจกรรมประจำวันโดยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กซึ่งได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัย รวมถึงการสนับสนุนให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาเด็กในวัยดังกล่าว

 

ทั้งนี้การดำเนินการได้มีการคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองท้องถิ่น ในพื้นที่ 12 จังหวัดๆ ละ 1 ศูนย์ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต ในการเป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัยให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ในฐานะสถานที่ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัย โดยกำหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตดำเนินการขยายผลแผนงานความร่วมมือให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพิ่มเติม อีกจังหวัดละ 15 ศูนย์ รวม 180 ศูนย์ และเพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย ตามแผนงานความร่วมมือดังกล่าว เป็นไปอย่างแพร่หลาย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และภาคีเครือข่ายดำเนินการขยายผลการดำเนินงานตามแผนงาน ความร่วมมือดังกล่าว พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตเพิ่มเติม ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงกับพื้นที่ดำเนินงานเดิมเพิ่มเติมอีก จำนวน 12 จังหวัดๆ ละ 1 ศูนย์ เพื่อเป็นการขยายผลการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยตามแผนงานความร่วมมือฯ ดังกล่าว

 

"วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทย ท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้รับผิดชอบด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทุกๆ ท่าน ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เด็กสามารถเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกันเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ช่วยกันพัฒนาการศึกษาของลูกหลานเราให้กว้างไกล และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป"อธิบดีท้องถิ่นกล่าว

 

หน้าแรก » การเมือง