วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 09:06 น.

การเมือง

"อธิบดี พช."ลงพื้นที่สุรินทร์มอบนโยบาย ฝากหมู่บ้านพอเพียง ขยาย"โคก หนอง นา โมเดล"

วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 22.15 น.

"อธิบดี พช." ลงพื้นที่สุรินทร์ มอบนโยบายและรับฟังข้อเสนอแนะในการทำงาน มุ่งหวังงานสำเร็จเกิดผล ประชาชนมีความสุข  ฝากดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ขยาย "โคก หนอง นา โมเดล" 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้แก่พัฒนาการจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์, นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน , จ่าเอกสงัด พืชพันธุ์ เลขานุการกรมฯ, นายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์, พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ และพัฒนากรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ และมหาสารคาม กว่า  130 คน เข้าร่วม ณ ห้องรัตนสยาม โรงเเรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

การประชุมในครั้งนี้ อธิบดี พช. ได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานจากพัฒนาการจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ ใน 3 ประเด็น คือ 1. ในปีที่เเล้วทำอะไร ปัญหา อุปสรรค และความต้องการคืออะไร 2. ในปี 2563 จะทำอะไร และ 3. สมมติถ้าเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน จะทำอย่างไร

และในตอนท้าย อธิบดี พช. ได้ฝากถึงการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงว่า จะผลักดันให้มีการย้อนกลับไปสู่รากเหง้าชีวิตที่แท้จริงของชาวบ้าน โดยเน้นที่ Basic 6×2 เช่นการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงเป็ดไก่ เพื่อกินไข่/เนื้อ โดยต้องทำไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด รวมถึงเน้นแนวทาง "โคก หนอง นา โมเดล" เพื่อทำเป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ที่ศูนย์ศึกษา ทั้ง 11 แห่ง ทั่วประเทศ ที่จะเป็นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ และนำมาส่งเสริม ต่อยอด ในพื้นที่ต่างๆ ก็ต้องขอให้ทางบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) ในทุกจังหวัด ช่วยเป็นตัวกลางในการส่งเสริมการตลาดพืชผักปลอดภัย มารวบรวมผลผลิตและขายให้ โรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน ร้านอาหาร (4 ร.) และให้ช่วยเน้นเอาของดีของตัวเองออกมาขาย แต่ต้องเป็นของดีที่ปลอดภัย เช่น มีนาข้าว ปลา กบ แมลงปอ ฯลฯ นักท่องเที่ยว หรือชาวต่างชาติก็จะอยากมาสัมผัสกับวิถีชุมชน อยากเห็นประเพณีวัฒนธรรม อยากลิ้มรสอาหารพื้นถิ่น ที่ทั้งหมดนี้ ก็ต้อง สะอาด ปลอดภัย ก็อยากขอให้ช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้บ้านเมืองสะอาด ปราศจากขยะ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย

นอกจากนี้ อธิบดี พช. ยังฝากถึงการทำงานว่าให้บูรณาการ เน้นการทำงานเป็นทีม และต้องให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพราะการมีทีมงาน หรือใช้หลักการประชารัฐนี้ ถือเป็นอรกหนึ่งหัวใจสำคัญของความสำเร็จ ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็เพื่อพัฒนาชุมชน ให้เกิดความผาสุกแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ แก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และ กรมฯ เอง ก็มีความเชื่อมั่นว่า พวกเราทุกคนในที่นี้ล้วนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินแน่นอน

การมอบนโยบายของอธิบดี พช. ที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ในครั้งนี้ ช่วยเสริมกำลังใจให้แก่ข้าราชการ พัฒนาการจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์...เป็นอย่างยิ่ง เพราะได้รับฟังแนวทางในการปฏิบัติจากผู้บริหารกรมฯ ด้วยความชัดเจนโดยตรง ในอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ได้มีโอกาสสะท้อนความคิดเห็น สะท้อนปัญหาความต้องการ หรือข้อเสนอไปยังผู้บริหารโดยตรงด้วย ถือเป็นการสื่อสารสองทาง (Two way communication) ที่นับได้ว่าเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น การดำเนินงานจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้มากขึ้น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในองค์กร ให้มีแรงกาย แรงใจ ที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

 

หน้าแรก » การเมือง