วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 14:09 น.

การเมือง

บิ๊กล็อต! ครม.แต่งตั้งโยกย้าย"บิ๊กขรก."หลายกระทรวง

วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 16.14 น.

บิ๊กล็อต! ครม.แต่งตั้งโยกย้าย"บิ๊กขรก."หลายกระทรวง ส่วน ศธ. "ดิศกุล"นั่ง กศน. "อรรถพล" สช.
 

.วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนระดับสูงหลายกระทรวง ดังนี้ กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1.นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน 2.นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมพิธีการทูต ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ 3.นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพิธีการทูต 4.น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย 5.นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสารนิเทศ และ 6.นายเอกพล พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมยุโรป ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง สับเปลี่ยนหมุนเวียน และทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ
          
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1.นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ 2.นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิดีกรมปสุสัตว์ ดำรตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการฯ 3.นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการฯ 4.นางดาราเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการฯ และ 5.นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นต้นไป
          
กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 2.น.ส.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการฯ และ 3.นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจฯ
          
กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 8 ราย ได้แก่ 1.นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2.นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจฯ 3.นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจฯ 4.นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจฯ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5.นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค 2 ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงฯ 6.นายธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงฯ 7.นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจฯ และ 8.นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจฯ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
          
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายนิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
          
นอกจากนี้ ครม.ยังได้อนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง เสนอ นายปริญญา พัฒนภักดี เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นายพชร อนันตศิลป์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน และ นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)

หน้าแรก » การเมือง