วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 15:13 น.

การเมือง

กระทรวงทรัพย์ฯขับเคลื่อน “คนอยู่กับป่า” สร้างสมดุลธรรมชาติให้ยั่งยืน

วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 17.55 น.

กระทรวงทรัพย์ฯเดินหน้าขับเคลื่อนนโนบาย “คนอยู่กับป่า” หนุนกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมมือสร้างสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลุกคนไทยช่วยกันปกป้องรักษาผืนป่า ร่วมกันรักษาฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อให้ธรรมชาติอันสมบูรณ์คงอยู่คู่แผ่นดินอย่างยั่งยืน

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)  เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมไร่หมุนเวียนและการสถาปนาพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี มติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553” ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด จ.แม่ฮ่องสอน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กล่าวว่าผมมีความน่าภูมิใจแทนพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทุกเผ่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอย่างยิ่ง ที่บรรพชนของท่านได้สืบวิถีการจัดการทรัพยากรมายังท่านจนสามารถรักษาทรัพยากรป่าไม้ ทำให้แม่ฮ่องสอนมีผืนป่ามากที่สุดของประเทศ และเป็นผืนป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ พื้นที่ส่วนใหญ่ของแม่ฮ่องสอนเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน มีผืนป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณกว่าร้อยละ 88 ของพื้นที่ของจังหวัด ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่านี้สะท้อนถึงจารีตประเพณีในการจัดการทรัพยากรของกลุ่มชาติพันธุ์อันงดงาม ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความสุขมากที่สุด ประชากรมีความหลากหลายทั้งวิถีชีวิต พี่น้องส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและชาติพันธุ์อื่นๆ 

ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯตระหนักในการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ดังปรากฎในนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา ด้านนโยบายด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ เพื่อสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชายเลนและป่าชุมชน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างจริงจัง รวมถึงเร่งฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม แก้ไขกฎหมายป่าไม้ที่ซ้ำซ้อน เร่งคืนพื้นที่ป่า โดยการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและสามารถทำกินได้อย่างเหมาะสม นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมบทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) พร้อมทั้งรณรงค์สร้างจิตสานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

ขณะที่นโยบายด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี รวมทั้งการทำนุบำรุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมไทย และการยอมรับ ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีที่มี ความหลากหลาย เพื่อสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกัน ได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านสร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน โดยสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศควบคู่กับการส่งเสริม สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก

นายนพดล กล่าวด้วยว่านายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้ให้ความสำคัญในการบูรณาการจัดการทรัพยากรตามหลักการ “คนอยู่กับป่า” ให้ความสำคัญและสนับสนุนการแก้ปัญหาของประชาชนในเขตป่า โดยมีกรอบข้อตกลงแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ทั้งข้อเชิงนโยบายและระดับพื้นที่ โดยเฉพาะผลักดันให้มีการคุ้มครอง พื้นที่ที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน พื้นที่ทางจิตวิญญาณ และพื้นที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและชาวเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 พร้อมมีแนวทางที่จะยกระดับมติ ครม.ดังกล่าวให้เป็นกฎหมาย “ส่งเสริมและอนุรักษ์กลุ่มชาติพันธุ์” ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านสังคม ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2564 พร้อมนโยบายในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทำกินที่อยู่อาศัยและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

หน้าแรก » การเมือง