วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 21:11 น.

การเมือง

มท.ประกาศยกย่อง “จังหวัดสะอาด” ปี 62 ต้นแบบจัดการขยะ

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 14.23 น.

มท.ประกาศผลการคัดเลือก “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 ชู “จังหวัดอุดรฯ-เลย-ลำพูน” กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ชนะเลิศเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ประสบความสำเร็จระดับชาติ

วันนี้ (11 ส.ค.63) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากการที่ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนาน รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่ง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญและกำหนดให้การบริหารจัดการขยะเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยประกาศใช้แผนปฏิบัติการ “จังหวัดสะอาด” และได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะ ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีการปฏิบัติตามหลัก 3ช (3Rs) คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมทั้งให้ความสำคัญในการแยกขยะจากต้นทาง

นายฉัตรชัย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการจัดประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับจังหวัด และในระดับประเทศ เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมเชิดชูเกียรติให้แก่จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เป็นเลิศ ซึ่งคณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ได้พิจารณาคัดเลือกการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผลการคัดเลือกดังนี้

1) ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดลพบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ รางวัลชมเชย ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ

2) ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดเลย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดยโสธร รางวัลชมเชย ได้แก่ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก

3) ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดลำพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ รางวัลชมเชย ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอุทัยธานี ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดลำพูน ถือเป็นการคว้ารางวัลชนะเลิศต่อเนื่องกัน เป็นปีที่ 3

นายฉัตรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะจัดพิธีมอบรางวัลจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562 ในเดือนกันยายน 2563 ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เป็นเลิศ และกระตุ้นจังหวัดอื่นๆ ให้ดำเนินการรณรงค์และบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

หน้าแรก » การเมือง