วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 15:34 น.

การเมือง

ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าปลอดภัย "อ.ต.ก.สงขลา"

วันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564, 14.49 น.

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2564 นายศุภฤกษ์ เอี่ยมละออ กรรมการ อ.ต.ก. รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและระบบกระจายสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน โดยเชื่อมโยงตลาดในทุกระดับให้เป็นตลาดสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐาน พัฒนาให้เป็นตลาดถาวรสำหรับเกษตรกร และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยมอบหมายให้ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินงานโครงการตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ สร้างเครือข่าย สร้างช่องทางการจำหน่าย เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร จนสามารถพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสม และก่อให้เกิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพแบบถาวรและยั่งยืน

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา อ.ต.ก. ได้ดำเนินการจัดงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคมาโดยตลอด ก่อให้เกิดมูลค่าการจำหน่ายจำนวนมาก ประกอบกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเปิดตลาดสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐาน และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในรูปแบบของตลาดเกษตรกร  อ.ต.ก.บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนสินค้าเกษตรคุณภาพในพื้นที่ภูมิภาคไปยังตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน จตุจักร ตลาด อ.ต.ก.ภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยตามนโยบายโครงการประชารัฐ 

ทั้งนี้จึงได้จัดกิจกรรม "ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าปลอดภัย อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา"  โดยใช้พื้นที่ สำนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างรายได้ เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ขยายโอกาส ในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนสินค้า อุปโภคบริโภค  ให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิผลิตการเกษตร โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ผลิตภัณฑ์แปรรูป ผัก ผลไม้สด ฯลฯ  งานตลาดสินค้าเกษตรฯ จัดขึ้นทุกวันอังคาร ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. - 19.30 น. ณ บริเวณตลาดร้านค้า อ.ต.ก. จังหวัดสงขลา

หน้าแรก » การเมือง