วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 13:07 น.

การเมือง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ “สุทธิพงษ์" ปลัด มท. - "ผู้ว่าฯปู" ไปอ่างทอง

วันพุธ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564, 12.41 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงมหาดไทย 32 ตำแหน่ง “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ” เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ลำดับที่ 40 ส่วน “วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี” พ้นจากผู้ว่าฯสมุทรสาคร กลับบ้านผู้ว่าฯอ่างทองก่อนเกษียณ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 32 ราย ทั้งตำแหน่ง ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง อธิบดีกรม ผู้ว่าฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564 เป็นต้นไป ดังนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ พ้นจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากผู้ว่าฯ ปทุมธานี ดำรงตำแหน่ง รองปลัด มท. นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ พ้นจากที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง มท. นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากรองปลัด มท. ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ กระบี่ นายรังสรรค์ ตันเจริญ พ้นจากผู้ว่าฯ พิจิตร ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ชัยนาท นายไกรสร กองฉลาด พ้นจากผู้ว่าฯ นครพนม ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ ชัยภูมิ นายภาสกร บุญญลักษณ์ พ้นจาก ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ เชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล พ้นจากผู้ว่าฯ เชียงราย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ เชียงใหม่

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ พ้นจากผู้ว่าฯ สิงห์บุรี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ตราด นายชาธิป รุจนเสรี พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่ารฯ นครพนม นายวิเชียร จันทรโณทัย พ้นจากผู้ว่าฯชัยภูมิ ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ นครราชสีมานายชยันต์ ศิริมาศ พ้นจาก ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ นครสวรรค์ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากผู้ว่าฯ ลำปาง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ปทุมธานี นายเสถียร เจริญเหรียญ พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ นายนิพนธ์ บุญหลวง พ้นจากผู้ตรวจราชการจังหวัดน่าน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ปัตตานี

นายวีระชัย นาคมาศ พ้นจาก ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ พระนครศรีอยุธยา นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ พิจิตร นายเฉลิมพล มั่งคั่ง พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ มุกดาหาร นายภิรมย์ นิลทยา พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรง ตำแหน่งผู้ว่าฯ ยะลา นายภูสิต สมจิตต์ พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด

นายสิธิชัย จินดาหลวง พ้นจากผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ลำปาง นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ สกลนคร นายเจษฎา จิตรัตน์ พ้นจากผู้ว่าฯ นราธิวาส ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ สงขลา นายปริญญา โพธิสัตย์ พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ สระแก้ว นายชัยชาญ สิทธิวิวัชธรรม พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ สิงห์บุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ พ้นจากผู้ว่าฯ สกลนคร ดำรง ตำแหน่งผู้ว่าฯ หนองคาย และนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากผู้ว่าฯ ตาก ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ อุบลราชธานี

สำหรับ นายณรงค์ รักร้อย พ้นจาก ผู้ว่าฯอุทัยธานี ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี พ้นจากผู้ว่าฯสมุทรสาคร ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯอ่างทอง และนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ้นจาก ผู้ว่าฯอ่างทอง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯอุทัยธานี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.64 และ นายชัยยา เจิมจุติธรรม ข้าราชการพลเรือนสามัญ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมโยธาธิการและผังเมืองดำรงตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 ม.ค.64

ลิงค์

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/219/T_0014.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/219/T_0017.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/219/T_0018.PDF

หน้าแรก » การเมือง