วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:52 น.

การเมือง

กรมการปกครองสั่งด่วนทุกจังหวัด ยกเลิกเรียกสำเนาบัตร ปชช.-ทะเบียนบ้าน

วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 18.00 น.

กรมการปกครอง ส่งหนังสือด่วนที่สุด สั่งทุกจังหวัดยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน ลดภาระประชาชนติดต่อราชการตามนโยบายThaland 4.0

วันพูธที่ 13 ตุลาคม 2564  มีรายงานว่า นายสมยศ พุ่มน้อย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ลงชื่อในหนังสือคำสั่งด่วนที่สุด ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ที่ผ่านมา ระบุว่า ด้วยมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thaland 4.0 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 63 มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 61 เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
          
กรมการปกครองจึงได้ดำเนินการจัดทำประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจของกรมการปกครองเป็นไปตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และลดภาระของประชาชน
          
จึงขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครอง ปฏิบัติตามประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
 

หน้าแรก » การเมือง