วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 15:45 น.

การเมือง

"ประชาธิปัตย์" ยื่น "ชวน" ออกประกาศรัฐสภาเขตปลอดกัญชา

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 13.36 น.

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565  เวลา 11.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา  นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือ จาก นายพิสิฐ ลี้อาธรรม พร้อมด้วย นายบัญญัติ เจตนจันทร์ นายประกอบ รัตนพันธ์ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์   เรื่องขอให้ประธานรัฐสภากำหนดให้พื้นที่อาคารรัฐสภาทั้งหมด ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคารเป็นพื้นที่ปลอดกัญชา-กัญชง สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ประกาศระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 มีผลบังคับใช้เมื่อ 9 มิ.ย. 2565 ส่งผลให้ทุกส่วนของพืชกัญชา-กัญชง ไม่เป็นยาเสพติด ยกเว้นสารสกัดที่มีปริมาณสารเตตร้าไฮโดรแคนาบินอล (tetrahydrocannabinol - THC) เกิน 0.2 % ที่ยังเป็นยาเสพติด นั้น จึงทำให้ประชาชนมีการตื่นตัวในการนำกัญชา-กัญชงมาใช้ผสมในอาหารและเครื่องดื่ม  อย่างแพร่หลาย โดยไม่ทราบถึง ประโยชน์และโทษ จึงขอให้ประธานรัฐสภากำหนดให้พื้นที่อาคารรัฐสภาทั้งหมด ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคารเป็นพื้นที่ปลอดกัญชา-กัญชง เพราะ 

1. มีรายงานการศึกษาทางการแพทย์จำนวนมากบ่งชี้ว่า การบริโภคหรือเสพกัญชา-กัญชงในปริมาณที่ไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อระบบประสาท สมอง จิตประสาท ในระยะยาว ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากพืชกัญชา-กัญขง จำนวนมาก หากไม่มีการควบคุมการบริโภคหรือเสพที่ชัดเจนอาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ

2. พื้นที่อาคารรัฐสภามีลักษณะใช้ระบบทำความเย็น (ระบบปรับอากาศ) เป็นสำคัญ กรณีที่มีการบริโภคหรือเสพกัญชา-กัญชง ในพื้นที่อาคาร อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพหรือเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญ แก่ผู้อื่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อาคารรัฐสภา ซึ่งไม่มีความประสงค์ที่จะบริโภคหรือเสพกัญชา-กัญชง

3. มีข่าวจำนวนมากที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับโทษ หรือผลข้างเคียงในการบริโภคกัญชา-กัญชง ซึ่งบางรายมีอาการไม่พึงประสงค์ (แพ้) โตยที่ประชาชนจำนวนมากไม่เคยทราบมาก่อนว่าตนเองแพ้สารเคมีที่ได้จากกัญชา-กัญชงหรือไม่

4. พื้นที่อาคารรัฐสภา เป็นสถานที่ซึ่งคงไว้ด้วยความเชื่อมั่น-ศรัทธาแก่ประชาชนทุกคน การบริโภคหรือเสพพืชหรือผลผลิตจากกัญชา-กัญชง อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ราชการแห่งนี้ และส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งมีหน้าที่ในการตรากฎหมาย ตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบาล การดำเนินการในฐานะตัวแทนของประชาชนทุกคน

5. เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของอาคารรัฐสภา 6. ปัจจุบันยังไม่มีบทกฎหมายที่ชัดเจนในการควบคุมการใช้งานหรือบริโภคกัญชา-กัญชง หรือ การคุ้มครองประชาชนจากมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในที่สาธารณะ

จึงขอให้ประธานรัฐสภา ใช้อำนาจตามมาตราแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ ศ  2554  และข้อ 5 ของข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 และจัดทำประกาศรัฐสภา หรือระเบียบรัฐสภา เพื่อกำหนดให้พื้นที่ทั้งหมดของรัฐสภา ไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการหรือติดต่อราชการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  "เป็นเขตปลอดกัญชา-กัญชง" และให้สมาชิกรัฐสภา กรรมาธิการ คณะทำงาน ผู้ติดตามสมาชิกรัฐสภา ผู้มาติดต่อรายการ ข้าราชการและพนักงานของทั้งสองสภา งดการครอบครอง นำเข้ามาใช้ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน จำหน่าย บริโภค หรือเสพพืชกัญชา-กัญชง ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีส่วนประกอบของพืชกัญชา-กัญชง รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา-กัญชง ในพื้นที่ของรัฐสภา

นพ.บัญญัติ เจตจันทร์  กล่าวเสริมว่า ขอเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์และโทษของกัญชา-กัญชง ให้ประชาชนได้ทราบอย่างแพร่หลาย รวมทั้งประกาศถึงกลุ่มเปราะบางที่ให้งดใช้กัญชา ได้แก่ เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร รวมถึงกลุ่มจิตเวชต่าง ๆ ที่ใช้สารกัญชา-กัญชงแล้วจะทำให้เกิดประสาทหลอน เป็นต้น

“ศุภชัย” แจง กมธ.ยังไม่สรุป การปลูกกัญชาในครัวเรือน 10 ต้น  

 นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ… กล่าวถึงการให้ปลูกกัญชาได้ ครัวเรือนละ 10 ต้นว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป ต้องรอมติจากกรรมาธิการฯ ก่อน แต่ก็พร้อมเปิดรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายในทุกประเด็น
เมื่อมีการกำหนดกรอบ กรรมาธิการมีการเสนอว่า สิ่งที่ควรจะมีอยู่ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ควรจะมีเรื่องอะไรบ้าง ทั้งในเรื่องของการปลูก ปลูกประเภทไหนบ้าง ปลูกเพื่อใช้ในครัวเรือน ควรจะมีกี่ต้น ปลูกในเชิงการพาณิชย์ การกำหนดขนาดต้น (S-M-L) ทั้งหมดเป็นแนวคิดเบื้องต้น เรื่องการออกกฎหมายคุ้มครองบุคคลที่เราจะต้องให้ความคุ้มครอง เช่น ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หญิงตั้งครรภ์ ให้นมบุตร หรือกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ และการทำให้สังคมปลอดภัยจากกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด แต่มีสารเสพติดอยู่จะต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ
 
นายศุภชัย กล่าวต่อว่า จากกรณีที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ห่วงใย กังวล กรรมาธิการได้มีการรับฟังทุกประเด็น ยืนยันแนวคิดเรื่องของการให้มีกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหลักของกฎหมายฉบับนี้ ขออย่างได้ห่วงใย และให้เกิดความสบายใจว่าวันนี้คณะกรรมาธิการทุกภาคส่วน ไม่ประสงค์ที่จะให้สังคมต้องได้รับผลกระทบจากการทำให้กัญชาเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสังคม
 
เมื่อถามถึงเรื่อง การปลูกกัญชา 10 ต้น นายศุภชัย กล่าวว่า การพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ กำลังเร่งดำเนินการให้ทันตามกรอบเวลา 90 วัน พร้อมมองว่า การปลูกบ้านเรือนละ 10 ต้น เพียงพอต่อการใช้ในครัวเรือนแล้ว แต่กรณีที่เป็นผู้ป่วยอาจจะต้องขออนุญาตในการปลูกเพิ่มจากจำนวนที่กำหนดได้เพื่อให้เพียงพอในการใช้ โดยให้ได้รับการอนุญาตจากแพทย์ ซึ่งมีแพทย์เวชกรรม แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์พื้นบ้าน ซึ่งก็สามารถไปขอได้ สรุปก็คือ 10 ต้นยังไม่สรุป 
 
นอกจากนี้ ได้มีการให้นานาชาติ ดูกฎหมายฉบับนี้แล้ว ไม่ได้ดำเนินการที่ขัดต่อสิ่งที่ลงนามเป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญาเดี่ยว โดยวันนี้ช่วงเช้าได้เชิญกระทรวงการต่างประเทศเข้ามาทำความเข้าใจในเรื่องการลงนามในสนธิสัญญาต่างๆ และ INCB คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศของ UN มีข้อห่วงกังวลอะไรบ้าง ได้เข้าร่วมด้วย นายศุภชัย กล่าว
 

หน้าแรก » การเมือง