วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 13:47 น.

การเมือง

"อดุลย์" ชูนครพนมเมืองต้นแบบยกคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 20.28 น.

"อดุลย์" ชูนครพนมเมืองต้นแบบยกคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

รมว.พม.ลุยนครพนม สานความร่วมมือประชารัฐ ลงนาม MOU ขยายผลต้นแบบเมืองอารยะสถาปัตย์สำหรับคนพิการ

 

นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (อาคารคุณเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) และกิจกรรมคิกออฟ (KICK OFF) เปิดตัวโครงการ “นครพนม นครแห่งความสุข...สู่เมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทุกวัย” เพื่อขยายพื้นที่ชุมชนตัวอย่างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชน และการขับเคลื่อนในการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ          การดำรงชีวิตของคนพิการ โดยมีนายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

 

 

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ง ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ อันเป็นสิทธิพื้นฐานและเครื่องหมายแสดงความเท่าเทียมของสังคม ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯได้ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในเรื่องการเข้าถึงบริการสังคมของคนพิการ โดยการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ และคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าถึงของคนพิการ ซึ่งการเปิดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครพนมวันนี้ เป็นศูนย์บริการคนพิการต้นแบบการให้บริการแก่คนพิการแบบครบวงจร อาทิ การบริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม การให้บริการเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้มีอาชีพมีงานทำ การส่งเสริมสนับสนุนองค์กรและเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านคนพิการ เป็นต้น

 

ทั้งนี้ ได้จัดทำควบคู่กับการปรับสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคนพิการ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้วิสัยทัศน์ "คนพิการดำรงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน” โดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และเครือข่ายองค์กรคนพิการ ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อม และระบบขนส่งมวลชน ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ เพื่อวางแผนการดำเนินงานในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะที่เอื้อต่อคนพิการให้มีความครอบคลุม เริ่มตั้งแต่ 1) ต้นทาง คือ บ้านและที่พักอาศัย 2) กลางทาง คือ ระบบขนส่งมวลชน ถนน ทางเดินเท้า และ 3) ปลายทาง คือ อาคารและพื้นที่สาธารณะ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สวนสาธารณะ ศาสนสถาน  ห้างร้านต่างๆ และที่สาธารณะ ได้อย่างไม่มีอุปสรรคและเปิดกว้างให้ทุกคนในสังคมสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้

 

รมว.พัฒนาสังคมฯ กล่าวว่า กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ร่วมกับจังหวัดนครพนม และหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนโครงการ “นครพนม นครแห่งความสุข...สู่เมืองอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทุกวัย” เป็นโครงการนำร่องขยายพื้นที่ชุมชนตัวอย่างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชน และการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ ในอาคาร สถานที่ และบริการต่างๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป สอดคล้องกับกฎหมายและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ซึ่งในวันนี้  ตนจึงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) และกิจกรรมคิกออฟ (KICK OFF) เปิดตัวโครงการ “นครพนม นครแห่งความสุข...สู่เมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทุกวัย” เพื่อบูรณาการความร่วมมือตามนโยบายประชารัฐ ในการดำเนินการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม โดยมีการปรับปรุงทางลาด ที่จอดรถคนพิการ พื้นผิวต่างสัมผัส ป้ายสัญลักษณ์/ข้อมูล โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในสาธารณะอื่นๆ รวมถึงความร่วมมือจากภาคเอกชน องค์กรคนพิการ ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

 

นอกจากนี้ ตนเป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (อาคารคุณเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี) เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการ การส่งเสริมอาชีพ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน พร้อมทั้งเยี่ยมชมอารยสถาปัตย์ริมแม่น้ำโขง (ตรงข้ามจวนผู้ว่าฯ เก่า) และอารยสถาปัตย์ภายในวัดมหาธาตุ

 

“ทั้งนี้ผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันสร้างจังหวัดนครพนม เพื่อให้เป็นจังหวัดที่เอื้อต่อ การดำรงชีวิตของทุกคน หรือชุมชนอารยสถาปัตย์ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นับว่าเป็นโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต คนพิการ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการและดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ จากสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ โดยหวังว่าจะนำโครงการดังกล่าวเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าว

หน้าแรก » การเมือง