วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 13:48 น.

ภูมิภาค

กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมวันครูระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

วันพุธ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562, 19.05 น.

 

กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมวันครูระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

 

สมาคมเครือข่ายครูปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์กิจกรรมงานวันครูประจำปี 2562 เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กได้ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชู สร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพครูด้วยกันในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม ขณะที่โรงเรียนเอกชนในระบบจัดกิจกรรมกีฬาวันครู ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และ ส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างครูด้วยกัน

 

 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันครูประจำปี 2562 ของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาคมเครือข่ายครูปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์ และสำนักงานท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์จัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายทองเพชร คงอุดม นายกสมาคมเครือข่ายครูปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมกว่า 500 คน
               

 


ทั้งนี้ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการถ่ายโอนภารกิจให้รับผิดชอบดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากกรมการพัฒนาชุมชน กรมการศาสนา และสปช.ตั้งแต่ปี 2542  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนเอง พร้อมทั้งได้พัฒนาหมีความก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ โดยปัจจุบัน จ.กาฬสินธุ์ มีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 1,623 คน และมีเด็กเล็กจำนวน 22,700 คน และที่ผ่านมามีเด็กเล็กจำนวนกว่า 50,000 คน ได้ผ่านการอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูจากครูผู้ดูแลเด็ก ดังนั้น สมาคมเครือข่ายครูปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์จึงได้จัดงานวันครู ประจำปี 2562ขึ้น เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กได้ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชู สร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพครูด้วยกันในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพื่อดำรงไว้ขนบธรรมเนียมประเพณีและและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

 


               


สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญถวายภัตราหาร และจตุปัจจัยไทยธรรม พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ มอบเกียติบัตรให้แก่ครูผู้อุทิศเวลาและพัฒนาการศึกษา ครูผู้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อนวัตกรรมเด็กปฐมวัยดีเด่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในด้านบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย

 

 


              


ขณะที่นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัด จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการกีฬาวันครู ปี 2562 ที่สนามโรงเรียนเซนยอแซฟกาฬสินธุ์ ซึ่งกลุ่มโรงเรียนเอกชนในระบบ จ.กาฬสินธุ์ กลุ่มที่ 1 จัดขึ้น เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างครู ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครูเอกชนด้วยกัน ตลอดจนเป็นการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยมีนางวิวรรณ เขตมรรคา ประกลุ่มฯและคณะครูจากโรงเรียนเอกชนในระบบ จ.กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 ทั้ง 18 แห่งเข้าร่วม

 

หน้าแรก » ภูมิภาค