วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 14:33 น.

ภูมิภาค

กก.ตชด.ที่41จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ25ปี

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562, 18.01 น.

กก.ตชด.ที่41จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ25ปี
              

วันที่ 28 มี.ค.62 เวลา 09.00 น. ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร พล.ต.ต.รณกร ศุภสมุทร รองผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 "ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์" ครบรอบ 25 ปี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้มอบหมายให้ นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สมาคม ลูกเสือชาวบ้าน แม่บ้านข้าราชการตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลัยดอกไม้สด สักการะแดพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมกลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 


         

สำหรับก่อนประกอบพิธีมีการจัดแสดง “ชุดแหย่ไข่มดแดง” จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร และการแสดง “หนังตะลุง” จากเด็กชายสฤดิ์ชัย  ทองนาแค นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งสามารถสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้เข้าร่วมในพิธี หลังจากนั้นพล.ต.ต.รณกร ศุภสมุทร รองผบช.ตชด. ได้มอบเงินเป็นทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งด้วย

 


            

ทั้งนี้ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 41 จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรม ตํารวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2529 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่มที่ 102 ตอนที่ 170 ลง 13 ตุลาคม 2529 มีผลบังคับใช้หลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 60 วัน อันมีผลให้แยกส่วนราชการและการบังคับบัญชาจากกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนเขต 8 อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 41 ตั้งขึ้นที่ บ้านทุ่งเบี้ย ตําบลขุนกระทิง อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยใช้อาคารและสถานที่ของกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 7 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนเขต 8 เดิม เป็นที่ตั้งชั่วคราวเมื่อ 12 ธันวาคม 2529 อันเป็น วันที่พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตํารวจมีผลบังคับใช้เป็นต้นมา