วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 06:12 น.

ภูมิภาค

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ทั่วประเทศที่สุโขทัย

วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 22.36 น.

 


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐทั่วประเทศ ที่สุโขทัย เพื่อนำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและทีมอาชีวสุโขทัยให้การต้อนรับ

 


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่23 ส.ค. นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ต  แอนด์  สปา จังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา  ผู้อำนวยการสำนัก / หน่วย / ศูนย์ รวมทั้งสิ้น  480 คน
 

 

เพื่อนำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม การขับเคลื่อนสะพานความเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการอาชีวศึกษา การดำเนินงานด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การขับเคลื่อนงานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาใช้เป็นกลไกลหลักในการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของกระแสโลกาภิวัฒน์ในโลกศตวรรษที่ 21 และการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานใหม่ตามนโยบายการเปลี่ยนแปลงโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการบริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงโครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

หน้าแรก » ภูมิภาค