วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 15:07 น.

ภูมิภาค

รองอธิบดีกรมชลฯ ติดตามความก้าวหน้าโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก

วันศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 20.21 น.
นายประพิศ จันทร์มา   รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย  โดยมีนายยุทธนา มหานุกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่  12 สำนักพัฒนาแห่งน้ำขนาดใหญ่  นายโชค พรินทรากูล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม   ตลอดจนผู้อำนวยการกอง และ   เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง  ที่ห้องประชุมผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1-17 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
 
โดยที่ประชุม รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน ได้สั่งการแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการในส่วนของรายละเอียดโครงการ กรอบแผนงานและงบประมาณทั้งโครงการ ฯ อย่างเป็นขั้นตอน ถูกต้องและรวดเร็ว
 
นายยุทธนา มหานุกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่  12 กล่าวว่า   “ โครงการประตูระบายน้ำ (ปตร.) ศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วยงานสำคัญ ๆ ได้แก่ การก่อสร้างปตร.ศรีสองรักปิดกั้นระหว่างลำน้ำเลยกับลำน้ำโขง จำนวน 5 ช่อง กว้าง 15 เมตร สูง 13.2 เมตร ระบายน้ำได้สูงสุด 2,500 ลบ.ม.ต่อวินาที โดยในช่วงน้ำหลากจะยกบานประตูเพื่อเร่งระบายน้ำในแม่น้ำเลยลงแม่น้ำโขง ส่วนช่วงน้ำโขงหนุน ประตูจะปิดบานกั้นน้ำโขงไม่ให้ไหลเข้ามาในแม่น้ำเลย รวมทั้งทำหน้าที่สำคัญในการทดน้ำเพื่อเก็บกักน้ำในแม่น้ำเลยไว้ใช้ในฤดูแล้ง การก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำเลยแบบให้เรือสัญจรผ่านได้ จำนวน 2 ช่อง กว้าง 10 เมตร ยาว 77 เมตร สูง 12.5 เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 400 ลบ.ม.ต่อวินาที นอกจากนี้ ยังจะมีการขุดช่องลัดเชื่อมแม่น้ำเลยที่บ้านคกมาก หมู่ 3 อ.เชียงคาน ความยาว 1 กิโลเมตร เพื่อย่นระยะเวลาการระบายน้ำด้านท้ายแม่น้ำเลยให้เร็วขึ้น และการก่อสร้างระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำถาวรอีกด้วยส่วนข้อกังวลของราษฎรที่กังวลว่า จะไม่มีน้ำใช้บ้าง น้ำจะท่วมบ้างนั้น ที่ผ่านมากรมชลประทาน ได้ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง ประชาชนส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลครบถ้วน
 
กรมชลประทาน จะเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ (ปตร.) ศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   จังหวัดเลย เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อส่งให้กับพื้นที่การเกษตรสองฝั่งของแม่น้ำเลย 72,500 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 44 หมู่บ้าน 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลเชียงคาน นาซ่าว ปากตม หาดทรายขาว เขาแก้ว จอมศรี และ ตำบลธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย มีประชากรได้รับประโยชน์รวมกว่า 9,287 ครอบครัว อีกทั้งยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค - บริโภคให้กับภาคการท่องเที่ยวเมืองเชียงคานได้อีกปีละ 1.02 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) และช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในอำเภอวังสะพุง อ.เมือง และ อ.เชียงคาน คาดจะใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 5 ปี
 
ทั้งนี้ ลุ่มน้ำเลย เป็นลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำโขง เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และ น้ำท่วมให้กับราษฎรในจังหวัดเลย กรมชลประทาน    มีความพยายามจะเก็บกักน้ำส่วนนี้ก่อนที่จะไหลออกนอกประเทศ ซึ่งโครงการประตูระบายน้ำ (ปตร.) ศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริในลุ่มน้ำเลยตอนล่าง เป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะนำน้ำในลุ่มน้ำเลย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งจะมีการจัดทำแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำเลย   โดยใช้งบประมาณ 250 ล้านบาทอีกด้วย แม้โครงการ ฯ จะไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน EIA ตามที่กฎหมายกำหนดก็ตาม

หน้าแรก » ภูมิภาค