วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 13:27 น.

ภูมิภาค

มหกรรมเชื่อมโยงเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา

วันเสาร์ ที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 12.01 น.

นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมเชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา โดยมี เกษตรจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าว ที่ ห้างสรรพสินค้า Top Plaza สาขาพะเยา

 

 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา กำหนดจัดงานมหกรรม “เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา” ขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตการแปรรูป และการตลาดเพิ่มมูลค่าเพิ่มผลผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อขยายช่องทางการตลาดข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหอม พะเยา ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และชนะเลิศการแข่งขันการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยในหลายปีที่ผ่านมารวมถึงปีการเพาะปลูก 2561/62 อีกด้วย

 


 

โดยภายในงานดังกล่าว จะมีกิจกรรมประกอบด้วยการเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปการจัดแสดงนิทรรศการการเกษตรการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งการทำตลาดเชื่อมโยงผ่านการจับคู่ธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการผู้บริโภคในพื้นที่เป้าหมาย ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบันเทิง การแสดงบนเวที การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว กิจกรรมส่งเสริมการขาย เล่นเกมชิงรางวัล

 

 

จังหวัดพะเยาจึงขอเชิญชวน ประชาชน เกษตรกรในจังหวัดพะเยา และพื้นที่ใกล้เคียงเที่ยวชมงาน และเลือกซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรโดยตรง ได้ในงาน มหกรรม “เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา…

หน้าแรก » ภูมิภาค